Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/nnpl/domains/nieruchomosci.net.pl/public_html/include/class.site_offer.inc.php on line 128 Działka na sprzedaż - Grudziądz - Nieruchomosci.net.pl

Działka na sprzedaż

Grudziądz

  • Cena: 1 200 000 PLN
  • Cena za m2: 214,78 PLN / m2
  • Powierzchnia działki: 5587 m2
  • Numer ogłoszenia: NNPL_12597358

Opis oferty

Prezydent Grudziądza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ulicy Portowej: 1) prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki nr 15/26 o pow. 1368 m², nr 15/19 o pow. 149 m2, nr 15/24 o pow. 393 m2, nr 15/16 o pow. 701 m2, nr 19/6 o pow. 103 m2, o łącznej pow. 2.714 m² w obrębie 53, zapisane w księdze wieczystej TO1U/00057008/1, 2) prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 20/4 o pow. 400 m² w obr. 53, zapisanej w księdze wieczystej TO1U/00036808/6 3) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa przysługującego gminie – miasto Grudziadz, oznaczonej jako działki nr 19/2 o pow. 797 m2, nr 19/7 o pow. 1637 m2, nr 19/10 o pow. 39 m2., o łącznej pow. 2.473 m², w obrębie 53, zapisanej w księdze wieczystej TO1U/00030912/6. Nieruchomości stanowią całość funkcjonalną o łącznej pow. 5.587 m². Cena wywoławcza – 1.200.000,00 zł, w tym 224.390,24 zł podatek VAT w wysokości 23 %. Wysokość wadium – 120.000,00 zł. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie wnosić opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości: - 3.385,17 zł za działkę nr 19/2 - 7.061,37 zł za działki 19/7, 19/10 Opłaty roczne płatne są w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości uległa zmianie. Nieruchomości, oznaczone jako działki nr 15/26, 15/19, 15/24, 15/16 położone są na terenie, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Przyczółek mostowy”, obejmujący obszar zawarty między rzeką Wisłą, basenem portowym, terenami byłego zakładu „Stal-Met”, ulicą Chełmińską i nabrzeżem Wisły (Uchwała Nr LI/8/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 lutego 2010 r. Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 86, poz. 1019 z dnia 12.05.2010 r.), wg którego stanowią one tereny usług (6 U) przez które rozumieć należy funkcje wszelkiego rodzaju usług, w tym m.in. kultury, nauki i oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, administracji, finansów, ubezpieczeń, bezpieczeństwa i porządku publicznego, turystyki, gastronomii, rozrywki, sportu, rekreacji, łączności, komunikacji, handlu oraz rzemiosła usługowego i naprawczego, które mogą występować w danym terenie funkcjonalnym bez ograniczeń, o ile w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zostaną określone szczegółowe zasady lub warunki ich występowania; za usługi nie uważa się warsztatów produkcji rzemieślniczej, stacji obsługi pojazdów oraz stacji paliw i zewnętrznych myjni samochodowych oraz usług komunalnych. Nieruchomość, oznaczona jako działki nr 19/2, 19/6, 19/7, 19/10, 20/4 położona jest na terenie, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Gdyńską i Portową (Uchwałą Nr XII/101/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 września 2015 r.), zgodnie z którym przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługową (3 U), w terenie dopuszcza funkcje związane z: kulturą, nauką i oświatą, służbą zdrowia (w tym wszelkiego rodzaju usługi medyczne), opieką społeczną i socjalną, administracją, zakwaterowaniem turystycznym (hotel, motel), biura i obiekty konferencyjne, gastronomią, rozrywką, handlem z ograniczeniem powierzchni sprzedaży do 2000 m².W terenie zakazuje się lokalizacji warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi i naprawy pojazdów, myjni samochodowych oraz stacji paliw. Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie oraz zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów odrębnych) za wyjątkiem obiektów inwestycji celu publicznego, w szczególności infrastruktury technicznej. Przez teren działki nr 15/16 przebiega czynny wodociąg DN110mm V z węzłem hydrantowym, będący własnością MWiO Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu oraz czynna sieć kanalizacji deszczowej. Ponadto w obrębie nieruchomości oznaczonych jako działki nr 15/19, 15/24, 15/26, 15/16 przebiegają czynne kable elektroenergetyczne SN-15 kV będące w eksploatacji Energa Operator SA oddział Toruń. Nabywca zobowiązany będzie zapewnić dostęp do infrastruktury technicznej celem ich napraw i konserwacji. W przypadku ewentualnej przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej dla własnych potrzeb, Nabywca dokona tego na własny koszt, zgodnie z warunkami ustalonymi przez dysponentów sieci. Przez teren nieruchomości ozn. jako działki nr 15/26, 15/24, 15/16 przebiega światłowód łączący stacje bazowe telefonii komórkowej PLUS. Nieruchomości te zostały obciążone służebnością przesyłu, której zakres obejmuje część nieruchomości o pow. 60 m², na której posadowiona jest kanalizacja teletechniczna wraz z wprowadzonym kablem światłowodowym o długości 60 m i stanowi pas gruntu o szerokości 1m wzdłuż przebiegu kabla światłowodowego po 0,5 m szerokości od jego osi, polegającej na wykonywaniu: a) prawa istnienia tych urządzeń i ich eksploatacji przez uprawnionych pracowników Polkomtel Sp. z o.o. w Warszawie, oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Polkomtel Sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie posługuje się w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej a także następców prawnych przedsiębiorstwa przesyłowego; b) prawa korzystania z obciążonej nieruchomości w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii urządzeń wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez uprawnionych pracowników Polkomtel Sp. z o.o. w Warszawie a także przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Polkomtel Sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie posługuje się w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej a także następców prawnych przedsiębiorstwa przesyłowego. Na ewentualną wycinkę drzew i krzewów z terenu nieruchomości będzie wymagane uzyskanie zezwolenia oraz może wystąpić naliczenie opłat z tego tytułu. Terminy zagospodarowania powyższych nieruchomości: rozpoczęcie zabudowy – 2 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie fundamentów), zakończenie budowy – 4 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym). W przypadku nie wykonania obowiązku zabudowy nieruchomości w wyżej określonych terminach, gmina - miasto Grudziądz zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie pięciu lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży - powyższe prawo zostanie wpisane do ksiąg wieczystych jako obciążenie. Przetarg na powyższą nieruchomość odbędzie się w dniu 8 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - pokój 301. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w formie przelewu gotówki w terminie do dnia 26 października 2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Grudziądzu – Wydział Finansowy – Bank PKO BP SA Nr 31 1020 5040 0000 6902 0085 9652. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej: - dowód wpłaty wadium, - w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne, - w przypadku osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa, - w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, umowę spółki, - w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy przetargu mogą zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Grudziądza w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywa nieruchomości, zostaje zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100 % ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wniesione wadium. Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości. W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017, poz. 2278). Z uzasadnionych przyczyn Prezydent Grudziądza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 (parter i II piętro), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „Informacje - sprzedaż nieruchomości” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce „dla inwestorów” → sprzedaż nieruchomości. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 314, II piętro, tel. (56) 45-10-274. Kontakt: Urząd Miasta Grudziądz tel: (56) 45-10-274 bip@um.grudziadz.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Lokalizacja na mapie

Lokalizacja zaznaczona na mapie jest przybliżona

Urząd Miasta Grudziądz

Pokaż numer telefonu

Skontaktuj się w sprawie tej oferty

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267. (więcej...)

Dodane przez: Urząd Miasta Grudziądz Pokaż numer telefonu

Podaj swój adres e-mail aby włączyć powiadomienia o podobnych ofertach!