Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/nnpl/domains/nieruchomosci.net.pl/public_html/include/class.site_offer.inc.php on line 128 Działka budowlana na sprzedaż - Katowice - Nieruchomosci.net.pl

Działka budowlana na sprzedaż

Katowice

  • Cena: 62 200 PLN
  • Cena za m2: 79,85 PLN / m2
  • Powierzchnia działki: 779 m2
  • Numer ogłoszenia: NNPL_12425450

Opis oferty

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice Infolinia: +48 32 606 0 616 Adres do korespondencji: ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice info@tauron-dystrybucja.pl OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY w Przetargu nieograniczonym Spółka TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31 – 035 Kraków, ul. Podgórska 25A NIP 6110202860, REGON 230179216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 560.611.250,96 zł PLN wniesiony w całości ZAPRASZA do IV przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Złotej, działki niezabudowane o numerach 64/2, 65, 70, 71/2, 75/7, 76/2, 77, 78, 79 o łącznej powierzchni 779 m2, jednostka ewidencyjna 246901_1 M. Katowice, zapisanej w księdze wieczystej KA1K/00006022/4. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana o nieregularnym kształcie, składająca się z 9 działek o łącznej powierzchni 779 m2, zlokalizowana przy ulicy Złotej . W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z infrastrukturą towarzyszącą taką jak chodniki, parking, drogi wewnętrzne i urządzona zieleń. Zgodnie z zaświadczeniem wydanym w dniu 27.03.2017 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru dzielnicy Dąb - Wełnowiec w Katowicach uchwalony Uchwałą nr XVI/314/07 Radę MiastA Katowice z dnia 24 września 2007 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 185 z dnia 30 października 2007 r. działki przeznaczone są pod następującą funkcję: - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ( symbol planu 12 MW1). Na działkach nr 76/2 i 77 znajdują się podziemne linie kablowe nN o łącznej długości 20,5 m jednak nie stanowią one przedmiotu sprzedaży i w dniu sprzedaży zostanie dodatkowo ustanowiona, w formie umowy, nieodpłatna służebność przesyłu, na rzecz Spółki pod firmą: „TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (REGON 230179216) i na rzecz każdoczesnych następców prawnych tejże Spółki polegająca na prawie do: - korzystania z ww. nieruchomości w celu dystrybucji energii elektrycznej za pomocą elektroenergetycznych podziemnych linii kablowych niskiego napięcia (nN), - swobodnego dostępu do tych urządzeń w celu usuwania awarii, dokonywania pomiarów, napraw, przeglądów, kontroli, konserwacji, wymiany, rozbudowy w każdym czasie”. Na działkach nr 64/2 i 65 znajdują się podziemne linie kablowe SN o łącznej długości 7m jednak nie stanowią one przedmiotu sprzedaży i w dniu sprzedaży zostanie dodatkowo ustanowiona, w formie umowy, nieodpłatna służebność przesyłu, na rzecz Spółki pod firmą: „TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (REGON 230179216) i na rzecz każdoczesnych następców prawnych tejże Spółki polegająca na prawie do: - korzystania z ww. nieruchomości w celu dystrybucji energii elektrycznej za pomocą elektroenergetycznych podziemnych linii kablowych średniego napięcia (SN), - swobodnego dostępu do tych urządzeń w celu usuwania awarii, dokonywania pomiarów, napraw, przeglądów, kontroli, konserwacji, wymiany, rozbudowy w każdym czasie”. Działka nie posiada widocznych znaków granicznych, ewentualne ich wznowienie leży po stronie kupującego Zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nastąpi z jednoczesnym ustanowieniem przez Nabywcę na rzecz TAURON Dystrybucja S.A., nieodpłatnej i bezterminowej służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A. posadowionych na przedmiotowych działkach. Cena wywoławcza wynosi – 62.200,00 zł netto : ( słownie sześćdziesiąt dwa tysięcy dwieście złotych 00/100). Sprzedaż działki zostanie opodatkowana należnym podatkiem VAT. Warunki przystąpienia do przetargu: 1. Otwarcie ofert odbędzie się w Gliwicach przy ul. Portowa 14a w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Gliwicach w Budynku F, sala nr.14 w dniu 29.01.2018r. o godz. 12:00 z zachowaniem kolejności według daty wpływu oferty. 2. Przy otwarciu ofert mogą być obecni oferenci lub umocowani przedstawiciele oferentów. 3. Wadium wniesione w wysokości 6220,00 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 00/100) jest warunkiem przystąpienia do przetargu. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej do dnia 24.01.2018r. na rachunek bankowy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach: 73 1140 1078 0000 2205 5500 2001 z dopiskiem: „WADIUM - sprzedaż działek o nr 64/2, 65, 70, 71/2, 75/7, 76/2, 77, 78, 79, położonych w Katowicach przy ul.Złotej”. Za termin wniesienia wadium uznaje się termin uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Wszelkie koszty zabezpieczeń (wadium) ponosi Kupujący. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Kwota ta staje się zaliczką i zostanie wystawiona przez Sprzedającego faktura zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone na rachunki bankowe przez nich wskazane, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od daty otwarcia ofert w przypadku przetargu pisemnego, a w przypadku przetargu ustnego od udzielenia przybicia. 4. Oferty pod rygorem nieważności sporządzone na piśmie w języku polskim, należy składać w dni robocze, do dnia 26.01.2018r. do godz. 13.00 w TAURON Obsługa Klienta Sp.zo.o., 44-100 Gliwice ul. Barlickiego 2 – w kancelarii, w zaklejonych kopertach z dopiskiem na kopercie „ IV Nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek o nr 64/2, 65, 70, 71/2, 75/7, 76/2, 77, 78, 79 położonych w Katowicach przy ul.Złotej ”. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie ofert w miejscu innym, niż wyżej podane, może skutkować nie dotarciem oferty do Komisji Przetargowej w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy Nabywcy. Oferta taka, jako złożona po terminie, nie będzie brała udziału w postępowaniu przetargowym. Oferta powinna zawierać: a) imię, nazwisko PESEL, NIP (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, adres mailowy, nr telefonu; b) datę i miejsce sporządzenia oferty, podpis oferenta lub osoby upoważnionej. W przypadku upoważnienia do złożenia oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, a w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli; c) w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim i posiadającym ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie zaoferowanej lub wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu; lub oświadczenie o rozdzielczości majątkowej; d) w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą aktualny odpis właściwego rejestru lub wpis w CEIDG; e) oświadczenie, iż podmiot gospodarczy jest bądź nie jest czynnym podatnikiem VAT (dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą); f) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami Przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, (przy czym wymaga się, by oferent dołączył do oferty warunki Przetargu podpisane przez niego załącznik nr 1 do ogłoszenia); g) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty oraz warunkami przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń; h) oferowaną cenę netto (cyfrowo i słownie); i) potwierdzenie wpłaty wadium; j) informację o rachunku bankowym, na który zostanie zwrócone wadium; k) opis sposobu finansowania zakupu nieruchomości; l) przystępujący do przetargu cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. 2014 poz. 1380 z późn. zm.) zobowiązany jest przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie (lub promesę) właściwego ministra na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, chyba, że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. 5. Kopie dokumentów dołączone do oferty powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez oferenta lub osobę przez niego upoważnioną, a pełnomocnictwo do podpisania ofert winno być dołączone do oferty. 6. Oferent może wprowadzić skuteczne zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać, jeżeli uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta i opatrzone napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 7. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn. 9. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą najwyższą cenę, Komisja Przetargowa kontynuuje przetarg pisemny w formie przetargu ustnego, informując oferentów o jego terminie i miejscu. 10. Postąpienie w licytacji wynosi 622,00 zł. (słownie: sześćset dwadzieścia dwa złote 00/100). 11. Zaoferowana cena przestaje wiązać oferenta, gdy inny oferent zaoferuje cenę wyższą. 12. Po ustaniu postąpień licytator, uprzedzając obecnych po trzecim ogłoszeniu ceny zamyka licytację i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę. 13. Po rozstrzygnięciu przetargu Sprzedawca w terminie 21 dni zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy warunkowej. Gminie na podstawie art.109 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21.08.1997r.(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm.) przysługuje prawo pierwokupu. 14. W przypadku nieskorzystania przez Gminę z przysługującego jej prawa pierwokupu pozostałą część wylicytowanej ceny należy wpłacić na konto: 19 1020 1026 0000 1502 0250 3720 prowadzony przez Powszechną Kasę Oszczędnościową Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO BP) z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, nie później, niż na jeden dzień przed datą zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. 15. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku sprzedającego. 16. Kupujący ponosi koszty zawarcia umowy warunkowej i umowy przyrzeczonej, podatki opłaty sądowe i inne związane z podpisaniem Aktu Notarialnego. 17. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, z dniem wydania przechodzą na nabywcę korzyści i ciężary. 18. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy i zatrzymania wpłaconego przez oferenta wadium, lub domagania się zawarcia umowy, gdy oferent pomimo powiadomienia o wyborze jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży lub nie dokonał zapłaty ceny w oznaczonym terminie. 19. TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości uzyskać można na stronie internetowej www.tauron-nieruchomosci.pl lub pod nr tel. 32 303 54 27, a oglądać nieruchomość można w dni robocze w terminie do dnia 26.01.2018r. w godz. od 8.00 do 12.00 po uprzednim skontaktowaniu się pod nr tel. 508 006 176. Warunki przetargu: http://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/364 Wyrys z wypisem: http://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/365 Kontakt: Tauron Dystrybucja S.A. tel: +48 508 006 176 mariusz.kuna@tauron-dystrybucja.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Lokalizacja na mapie

Lokalizacja zaznaczona na mapie jest przybliżona

Tauron Dystrybucja S.A.

Pokaż numer telefonu

Skontaktuj się w sprawie tej oferty

Dodane przez: Tauron Dystrybucja S.A. Pokaż numer telefonu

Podaj swój adres e-mail aby włączyć powiadomienia o podobnych ofertach!