Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/nnpl/domains/nieruchomosci.net.pl/public_html/include/class.site_offer.inc.php on line 128 Działka rolna na sprzedaż - Krapkowice - Nieruchomosci.net.pl

Działka rolna na sprzedaż

Krapkowice

  • Cena: 153 900 PLN
  • Cena za m2: 109,23 PLN / m2
  • Powierzchnia działki: 1409 m2
  • Numer ogłoszenia: NNPL_12678670

Opis oferty

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW (OPO.WKUR.SGZ.4240.101.2018.BZ.42) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu działając na podstawie art. 12 ust.3, art. 27 i 29 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1491 ze zm.) oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. 2012 poz. 540) oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz. U. 2012 poz. 208) podaje do publicznej wiadomości, że: ogłasza piąte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie 0011 Krapkowice, gminie Krapkowice, woj. opolskim. Przedmiotem przetargów będą nieruchomości gruntowe niezabudowane, wymienione w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 17.07.2018r., wywieszonym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Krapkowicach, Opolskiej Izbie Rolniczej, Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu, a także zamieszczonym na portalu internetowym pod adresem www.kowr.gov.pl. Nieruchomości te obejmują następujące działki niezabudowane, oznaczone w Ewidencji Gruntów i Budynków w sposób podany w tabeli poniżej: Dla ww. nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr OP1S/00053210/9 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich. W dziale III KW nr OP1S/00053210/9 została wpisana nieograniczona w czasie, odpłatna służebność przesyłu, polegająca na: - prawie wybudowania na nieruchomości obciążonej urządzeń, których ustalona powierzchnia służebności przesyłu wynosi odpowiednio na poszczególnych działkach: * nr 60/31 - jednego słupa, 1m2 powierzchni służebności przesyłu, * nr 63/176 - stacji transformatorowej, 30m2 powierzchni służebności przesyłu; linii kablowej sn, 340m2 powierzchni służebności przesyłu; linii kablowej nn, 140m2 powierzchni służebności przesyłu, * nr 63/2 - linii kablowej sn, 16m2 powierzchni służebności przesyłu, * nr 63/3 - linii kablowej sn, 80m2 powierzchni służebności przesyłu, których lokalizacja została przedstawiona na załączniku graficznym. - udostępnieniu nieruchomości w celu wykonania niezbędnych robót związanych z budową przebudową, eksploatacją, konserwacją, naprawą i remontami urządzeń, w szczególności polegające na umożliwieniu wejścia osób oraz dojazdu sprzętu niezbędnego do wykonania wyżej wymienionych prac, - zakazie wznoszenia obiektów budowlanych w pasie technologicznym urządzeń, - zakazie wykonywania w pasie technologicznym urządzeń nasadzeń drzew i krzewów oraz wyrażenie zgody na usunięcie już istniejących, - konieczności uzgodnienia z właścicielem urządzeń trwałych zmian w zagospodarowaniu terenu w pasie objętym służebnością przesyłu. Ww. służebność przesyłu nie dotyczy przedmiotowych działek. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr VIII/109/2003 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15.09.2003r.): - dz. 63/96, 63/97, 63/99, 63/100, 63/102 przeznaczone są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej, niskiej (28MN), - dz. 63/105, 63/107 przeznaczone są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej, niskiej (30MN), - dz. 63/108, 63/110, 63/111, 63/112, 63/113, 63/114 przeznaczone są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej, niskiej (27MN). Dodatkowo informuje się, że przez działkę nr 63/114 napowietrzna sieć energetyczna. W przypadku bezumownego użytkowania nieruchomości nabywca samodzielnie i na własny koszt podejmie działania w celu objęcia nieruchomości w posiadanie oraz nie wniesie ani nie będzie wnosił w przyszłości wobec Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. Oględzin przedmiotu sprzedaży można dokonywać codziennie. Krajowy Ośrodek sprzedaje nieruchomość na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków prowadzonych przez Starostę Powiatu właściwego, co do położenia nieruchomości. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy KOWR nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać KOWR na koszt kupującego. Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany mu jest stan faktyczny oferowanej do sprzedaży nieruchomości, jej obszar, przebieg granic, dojazd, rodzaj użytków i nie będzie występował z roszczeniami wobec Krajowego Ośrodka w przypadku, gdyby na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic w/w nieruchomości wykazano zmiany w stosunku do danych z ewidencji gruntów na dzień jej sprzedaży. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, pod warunkiem, że: 1. Wpłacą wadia na rachunek Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu – BGK Oddział Opole 43 1130 1219 0026 3116 1420 0002, najpóźniej do dnia 30.01.2019r., z dopiskiem „wadium na przetarg obręb Krapkowice – dz. nr ……”; Potwierdzenie wpłaty wadium należy okazać Komisji Przetargowej przed przystąpieniem do przetargu. 2. Przedstawią Komisji Przetargowej dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo. 3. W przypadku uczestnictwa w przetargu Pełnomocników uczestników przetargu, Pełnomocnicy winni okazać Komisji Przetargowej stosowne pełnomocnictwa. 4. W przypadku gdy uczestnik przetargu pozostaje we wspólności majątkowej małżeńskiej powinien przedłożyć Komisji zgodę współmałżonka na dokonywanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych dotyczących uczestnictwa w przetargu w tym zapłaty wadium. 5. Złożą oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu, granicami nieruchomości, przebiegiem infrastruktury technicznej, projektem umowy sprzedaży zawierającym postanowienia, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu oraz, że w związku z tym nie będą występować z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady. 6. Złożą oświadczenie o niepozostawaniu w zwłoce z regulowaniem płatności należności wobec KOWR, wobec Agencji, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 7. Złożą oświadczenie że nie władają lub nie władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka nieruchomości tych nie opuściły. 8. Złożą oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawami z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 922 ze zm.) i z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1000) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania przetargowego Ponadto, zgodnie z art. 29b ust. 1 i 2 ww. ustawy, każdy nabywca nieruchomości Zasobu przed zawarciem umowy sprzedaży zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o pochodzeniu środków finansowych na ten cel oraz że nie zawarł umowy przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości – osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Składający wymagane oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Czynność prawna dotycząca zbycia nieruchomości dokonana niezgodnie z przepisami ustawy lub dokonana w wyniku przetargu, który odbył się niezgodnie z przepisami ustawy jest nieważna. W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w tym sprzedaży nieruchomości co związane jest z pozyskiwaniem danych osobowych, uprzejmie informujemy, że: 1) Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie (dane oferenta) i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu (dane nabywcy) jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30. 2) W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1. 3) Jako Administrator, w celu przeprowadzania kwalifikacji i udziału w przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy sprzedaży, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji kierowanej z/do KOWR i w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji, będziemy przetwarzać dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją postępowania na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.91.2018 – j.t) i aktów wykonawczych do niej wydanych, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłanki legalności, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej jako RODO. 4) Dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego. 5) Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do danych ww. oferentów i dzierżawcy/nabywcy mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską. 6) Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje: a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 7) Podanie przez oferentów danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.91.2018 – j.t) i aktów wykonawczych do niej wydanych. 8) KOWR nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. KOWR nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), ani do organizacji międzynarodowych. Ponadto, Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli zajdą nowe, istotne okoliczności, w tym w szczególności nastąpi zmiana przeznaczenia gruntów, nabywający nie wywiąże się z obowiązków wynikających z umów zawartych z Krajowym Ośrodkiem. Oferent może zapoznać się z projektem umowy sprzedaży, zawierającym postanowienia, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Opolu ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole. W przetargu mogą również brać udział osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty w formie zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 08.07.2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 poz. 2097). W przypadku wygrania przetargu przez podmiot będący cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2278), muszą one uzyskać zezwolenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości, pod rygorem utraty wadium. Warunek ten nie dotyczy cudzoziemców będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej. Nabycie nieruchomości rolnych przez cudzoziemców następuje dodatkowo, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2196 ze zm.). Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będą dopuszczone do przetargu po okazaniu komisji: umowy spółki, aktualnego wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu zezwalającego na nabycie nieruchomości. Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa KOWR przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat, licząc od dnia jej nabycia od Krajowego Ośrodka. Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium osoby fizyczne, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej realizowanej w formie zaliczenia na poczet ceny sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa wartości pozostawionych nieruchomości - do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty, jeżeli: 1) w terminie do dnia 30.01.2019r. dostarczą do siedziby Oddziału Terenowego KOWR w Opolu, ul. 1 Maja 6, pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, 2) przedstawią komisji przetargowej w momencie rozpoczęcia przetargu oryginał zaświadczenia lub decyzję wydane przez właściwego miejscowo wojewodę, stwierdzające uprawnienie do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami RP na poczet ceny sprzedaży, a przypadku spadkobierców osób wskazanych w zaświadczeniu lub decyzji – także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (względnie o dziale spadku) oraz dowody potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art. 2 lub art. 3 ustawy z dnia 08.07.2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 poz. 2097). Osoba uprawniona zwolniona z obowiązku wniesienia wadium w części, aby zostać dopuszczoną do przetargu zobowiązana jest wnieść pozostałą część wadium na ogólnych warunkach, określonych w ogłoszeniu. Zaświadczenie lub decyzja przedłożone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg pozostaje w dyspozycji KOWR do czasu zawarcia umowy sprzedaży lub uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży. Zaświadczenie lub decyzja przedłożone przez uczestnika przetargu, który nie wygrał przetargu zostają zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium jest zwracane niezwłocznie po odstąpieniu od przeprowadzenia przetargu lub po zamknięciu przetargu, z tym że wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia. Zwrot wadium i zaliczenie wadium na poczet ceny nabycia następuje w wysokości nominalnej. Osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo cudzoziemiec, która nie uczestniczyła w przetargu na sprzedaż danej nieruchomości, pomimo że wniosła wadium – nie może uczestniczyć w kolejnych przetargach na sprzedaż tej nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi: 1) jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą, 2) uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy, 3) jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu. Przetargi będą ważne bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. KOWR powiadomi osobę ustaloną, jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Cena sprzedaży uzyskana w wyniku przetargu płatna będzie przed zawarciem umowy kupna – sprzedaży przelewem bankowym na rachunek Krajowego Ośrodka w całości i jednorazowo. Istnieje możliwość rozłożenia spłaty należności na roczne raty na uzasadniony wniosek nabywcy na okres spłaty należności nie dłuższy niż 5 lat, jeżeli przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości nabywca wpłaci, co najmniej 50% jej ceny i przedłoży stosowne zabezpieczenie spłaty kwoty należności rozłożonej na raty, a jego sytuacja finansowa pozwala na spłatę tej należności. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Opolu zastrzega, że wyklucza płatność należności jakimikolwiek wierzytelnościami. Koszty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży ponosi nabywca. Przetargi odbędą się w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Opolu ul. 1-go Maja 6, w dniu 31.01.2019r. począwszy od godz. 12:00 Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu, przed jego rozpoczęciem, bez podania przyczyn Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można zasięgnąć w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa OT w Opolu ul. 1-go Maja 6 45-068 Opole tel. (77) 4000935. Opole, dnia 11.01.2019r. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od ……………… do ………………… Podpis Pieczątka Kontakt: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu tel: 77 40 00 935 bzalewski@anr.gov.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Lokalizacja na mapie

Lokalizacja zaznaczona na mapie jest przybliżona

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu

Pokaż numer telefonu

Skontaktuj się w sprawie tej oferty

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267. (więcej...)

Dodane przez: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Pokaż numer telefonu

Podaj swój adres e-mail aby włączyć powiadomienia o podobnych ofertach!