Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/nnpl/domains/nieruchomosci.net.pl/public_html/include/class.site_offer.inc.php on line 128 Działka budowlana na sprzedaż - Kruszwica, Racice - Nieruchomosci.net.pl

Działka budowlana na sprzedaż

Kruszwica, Racice

  • Cena: 38 000 PLN
  • Cena za m2: 18,68 PLN / m2
  • Powierzchnia działki: 2034 m2
  • Numer ogłoszenia: NNPL_12597356

Opis oferty

BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZA III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Racice. 1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Racice zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00009790/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. Nieruchomość jest oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 60/1 o powierzchni 0,2034 ha, sklasyfikowana jako grunty orne -RIVb. 2. Dla działki numer 60/1 położonej w miejscowości Racice nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica” przyjętym uchwałą nr XLVIII/549/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21.10.2010 r., zmienionym uchwałą nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30.09.2015 r. w/w działka zlokalizowana w m. Racice, gm. Kruszwica położona jest w strefie wiejskiej oznaczonej symbolem C-leśno-rolniczej przestrzeni produkcyjnej i osadnictwa wiejskiego, o zwiększonym reżimie ochrony środowiska, z rozwojem funkcji turystyczno-wypoczynkowych, na terenie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, w granicach obszaru specjalnej ochrony „Ostoja Nadgoplańska” oraz specjalnego obszaru ochrony „Jezioro Gopło”, w granicach głównego zbiornika wód podziemnych oraz w granicach strefy ochrony konserwatorskiej. Są to obszary zabudowane wskazane do przekształceń i uzupełnień zabudowy na cele funkcji mieszkaniowych z usługami. Działka o nr ew. 60/1 położona w m. Racice, gm. Kruszwica nie jest objęta uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz Kruszwicy wydał w dniu 04.02.2016 r. decyzję nr 10/2016 o warunkach zabudowy ( znak: BGP.6730.109.2015.2016) dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wbudowanym garażem w bryle budynku mieszkalnego oraz garażu wolnostojącego. 3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 38.000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100). 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, które wynosi 3.800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych) na konto Urzędu Miejskiego w Kruszwicy Nr 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017 Bank Spółdzielczy w Kruszwicy najpóźniej do dnia 20 września 2018 r. (włącznie) Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Kruszwicy. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 6 października 2017 roku. Drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 5 kwietnia 2018 r. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. 5. Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2018 roku o godz. 9-tej w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, pokój Nr 40. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu. 6. Gmina Kruszwica zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi, bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Kruszwicy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 7. Cena za nieruchomość podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. 8. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. z 2017r., poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana. 9. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej: dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych; w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającej rejestracji – aktualny odpis z właściwego rejestru, właściwe pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. 10. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej – aktu notarialnego lub poświadczenia własnoręczności podpisu. 11. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi Nabywca. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 3, biuro do spraw gospodarki nieruchomościami, telefon 52 3515010 wew.32. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy i publikuje na stronie internetowej urzędu www.kruszwica.um.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kruszwica.gmina.pl a także w internetowym serwisie prasowym www.monitorurzedowy.pl oraz u sołtysa wsi Racice. Kontakt: Urząd Miasta Kruszwica tel: 52 35 15 010 wew. 32 um@kruszwica.um.gov.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Lokalizacja na mapie

Lokalizacja zaznaczona na mapie jest przybliżona

Urząd Miasta Kruszwica

Pokaż numer telefonu

Skontaktuj się w sprawie tej oferty

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267. (więcej...)

Dodane przez: Urząd Miasta Kruszwica Pokaż numer telefonu

Podaj swój adres e-mail aby włączyć powiadomienia o podobnych ofertach!