Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/nnpl/domains/nieruchomosci.net.pl/public_html/include/class.site_offer.inc.php on line 128 Działka budowlana na sprzedaż - Lidzbark warmiński - Nieruchomosci.net.pl

Działka budowlana na sprzedaż

Lidzbark warmiński

  • Cena: 58 250 PLN
  • Cena za m2: 28,87 PLN / m2
  • Powierzchnia działki: 2018 m2
  • Numer ogłoszenia: NNPL_12627991

Opis oferty

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ NA TERENIE MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI Działka gruntu położona przy ulicy Generała Jarosława Dąbrowskiego, oznaczona w obrębie 2 numerem 18/7 o powierzchni 2.018 m2, zapisana w księdze wieczystej KW Nr OL1L/00014808/5 Cena wywoławcza: 58.250,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) +23% podatku VAT. Wysokość wadium wynosi: 6.000,00 zł. (słownie: sześć tysięcy złotych). Pierwszy przetarg odbył się 20.09.2018r. Nieruchomość gruntowa w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński oznaczone jest symbolem: ZP.01 Teren zieleni urządzonej 1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona. 2) przeznaczenie uzupełniające: sieci i obiekty infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury. 3) zasady zagospodarowania terenu: a) zieleń wysoka i niska, b) dopuszcza się możliwość podziału terenu tak, aby utworzyć funkcjonalną całość z sąsiednią działką zabudowy mieszkaniowo-usługowej (UM.01), c) zakaz zabudowy z wyjątkiem inwestycji opisanych w § 8 ust.1 pkt.7. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 21 LISTOPADA 2018 ROKU O GODZ. 9:00 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM, ULICA ALEKSANDRA ŚWIĘTOCHOWSKIEGO 14. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 16 listopada 2018 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta Lidzbarka Warmińskiego Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr 13 1160 2202 0000 0000 6193 1481. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek. Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz umowę spółki i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Nabywcy są zobowiązani wykorzystywać grunt zgodnie z przeznaczeniem. Nabywcy zobowiążą się do przełożenia urządzeń naziemnych i poziemnych znajdujących się na tej działce na własny koszt oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji, bez roszczeń odszkodowawczych. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wylicytowana kwota wraz z należnym podatkiem VAT (po odliczeniu wpłaconego wadium) winna być uiszczona przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Świętochowskiego 14, pok. 101, tel. (0-89) 767-85-13. Lidzbark Warmiński, dnia 10.10.2018r POŁOŻENIE DZIAŁKI, ULICA DĄBROWSKIEGO, DZIAŁKA NR 18/7. Kontakt: Urząd Miasta Lidzbark Warmiński tel: 89 767 85 13 um@lidzbarkwarminski.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Lokalizacja na mapie

Lokalizacja zaznaczona na mapie jest przybliżona

Urząd Miasta Lidzbark Warmiński

Pokaż numer telefonu

Skontaktuj się w sprawie tej oferty

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267. (więcej...)

Dodane przez: Urząd Miasta Lidzbark Warmiński Pokaż numer telefonu

Podaj swój adres e-mail aby włączyć powiadomienia o podobnych ofertach!