Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/nnpl/domains/nieruchomosci.net.pl/public_html/include/class.site_offer.inc.php on line 128 Działka rolna na sprzedaż - Pozezdrze, Kolonia pozezdrze - Nieruchomosci.net.pl

Działka rolna na sprzedaż

Pozezdrze, Kolonia pozezdrze

  • Cena: 167 000 PLN
  • Cena za m2: 1,83 PLN / m2
  • Powierzchnia działki: 91400 m2
  • Numer ogłoszenia: NNPL_12655280

Opis oferty

PP.6840.18.2017.RMP Pozezdrze, dnia 09.11.2018 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Kolonia Pozezdrze, gm. Pozezdrze, woj. Warmińsko-Mazurskie: Oznaczenie nieruch wg katastru nier.: Obręb 4 Kolonia Pozezdrze działka ewidencyjna Nr geod. 173 Pow. nieruchom. ha: 9,1400 Cena wywoławcza zł. netto: 167.000,00 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych) Wadium zł.: 17.000,00 (siedemnaście tysięcy złotych) Oznaczenie nieruchomości wg KW: Działka opisana w KW Nr OL2G/00011799/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Dla przedmiotowej nieruchomości nie opracowano obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do sporządzenia w/w planu oraz nie była wydana, decyzja o warunkach zabudowy. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy uchwalonym przez Radę Gminy w Pozezdrzu uchwała nr XII/60/99 z dnia 27 sierpnia 1999 r. przedmiotowa działka położona jest na obszarze jednostki strukturalnej „RT”, gdzie podstawową funkcją powinno być rolnictwo, jako funkcja uzupełniająca – turystyka. Opis nieruchomości: Działka położona jest w m. Kolonia Pozezdrze gm. Pozezdrze. Nieruchomość rolna niezabudowana o nieregularnym kształcie. Według ewidencji gruntów przeważają grunty orne klasa RIIIb, RIVa, RIVb, RV o pow.5,75 ha., pastwiska i łąki - 1,52 ha. oraz lasy 0,64 ha. Nieużytki 0,86 ha, gruntu Lz- 0,21 ha i rowy – 0,16 ha Grunty rolne są średniej jakości. Działka jest uprawniana częściowo rolniczo. Posiada dobry dojazd droga gruntową dobrze utrzymana. Działka położona jest w otoczeniu gruntów rolnych. Drzewostan porastający działkę jest słabej jakości , przeważnie liściasty. Działka w części około 2,30 ha znajduje się w dzierżawie. Umowy dzierżawy obowiązują do dnia w części o pow. 1,50 ha -30.09.2019 r. , w części o pow. 0,80 ha do 30.09.2021 r. Termin i miejsce przetargu: Termin przetargu: 18 grudnia 2018 r. o godz. 12 00 Miejsce: Urząd Gminy 11-610 Pozezdrze, ul. 1 Maja 1a, pok. nr 12. Pierwszy, drugi, trzeci przetarg odbył się odpowiednio: 30 listopada 2017 r., 30 marca 2018 r. ,23 lipca 2018 r. Warunki udziału w przetargu: 1. W przetargu na powyższą nieruchomość należy wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości określonej na daną nieruchomość (należy podać nr działki), w terminie do dnia 13 grudnia 2018 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310. Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 13 grudnia 2018 r. środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu. 2. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 2a, art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1405). 3. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub pełnomocnictwo ogólne udzielone przez nieobecnego na przetargu małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. 4. Uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem tożsamości. 5. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 6. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT. 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 8. W/w nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich oraz nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące nabycia nieruchomości na rzecz Gminy. 9. Cena sprzedaży nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Urzędu Gminy w Pozezdrzu najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność. 10. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości. 11. Nie stawienie się Nabywcy nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez Wójta Gminy lub nie wpłacenie w terminie należności, o której mowa powyżej, może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. 12. Nieruchomość powinna być zagospodarowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Z warunkami oraz sposobem kształtowania zabudowy należy zapoznać się w Referacie Rozwoju i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu. 13. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt. 14. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ze zm.). 15. Z uwagi iż część gruntu ww. działki posiada użytki leśne o pow. 0,64 ha, zgodnie z art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 788 ze zm.), w przypadku sprzedaży ww. nieruchomości przysługuje Lasom Państwowym z mocy prawa, prawo pierwokupu gruntu. W związku z powyższym konieczne będzie zawarcie warunkowej umowy sprzedaży. 16. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów. 17. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu, pokój nr 13 lub 19 tel. 087/4279006 w. 40 lub 46, oraz na stronie internetowej www.bip.pozezdrze.pl, lub www.pozezdrze.pl e-mail:ug@pozezdrze.pl Kontakt: Urząd Gminy Pozezdrze tel: 087/4279006 w. 40 ug@pozezdrze.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Lokalizacja na mapie

Lokalizacja zaznaczona na mapie jest przybliżona

Urząd Gminy Pozezdrze

Pokaż numer telefonu

Skontaktuj się w sprawie tej oferty

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267. (więcej...)

Dodane przez: Urząd Gminy Pozezdrze Pokaż numer telefonu

Podaj swój adres e-mail aby włączyć powiadomienia o podobnych ofertach!