Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/nnpl/domains/nieruchomosci.net.pl/public_html/include/class.site_offer.inc.php on line 128 Działka budowlana na sprzedaż - Prabuty - Nieruchomosci.net.pl

Działka budowlana na sprzedaż

Prabuty

  • Cena: 16 000 PLN
  • Cena za m2: 28,07 PLN / m2
  • Powierzchnia działki: 570 m2
  • Numer ogłoszenia: NNPL_12627989

Opis oferty

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, POŁOŻONEJ W PRABUTACH, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 54/137 OPIS NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Prabutach przy ul. Sanatoryjnej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 54/137 o pow. 570 m2, obręb 0005, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie prowadzi księgę wieczystą nr GD1I/00034761/4. Nieruchomość położona jest w południowej części miasta, w rejonie Szpitala Specjalistycznego. Od południa przylega do jezdni o nawierzchni za trylinki, za jezdnią znajdują się zabudowania kotłowni. Od zachodu działka sąsiaduje z zespołem garaży; od strony północnej z zabudową mieszkaniową; od wschodu z niezabudowaną działką i fragmentem zieleni leśnej. Działka ma dość regularny kształt i jednolitą konfigurację wysokościową. Ogrodzona wzdłuż zachodniej i północnej granicy (ogrodzenie w złym stanie). Przy zachodniej granicy występują pojedyncze zadrzewienia. Działka jest niezabudowana, można napotkać pozostałości po rozebranej zabudowie. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ulicy Sanatoryjnej (działka nr 54/207) poprzez gminną drogę wewnętrzną (działka nr 54/139). Zgodnie z pismem Urzędu Miasta i Gminy Prabuty nr GPG.7210.1.2014 z dnia 25 lutego 2014 roku, działka nr 54/139 stanowi drogę wewnętrzną, ogólnodostępną, która zapewnia nieodpłatny i nieograniczony w czasie dostęp do drogi publicznej tj. ul. Sanatoryjnej dla każdoczesnego właściciela m.in. działki oznaczonej nr 54/137. Przez teren działki przechodzą następujące sieci uzbrojenia terenu: energii elektrycznej, telekomunikacyjna, kanalizacji sanitarnej, ciepłownicza i wodociągowa. W zależności od charakteru infrastruktury znajdującej się na przedmiotowej nieruchomości Województwo Pomorskie zastrzega sobie prawo, do dnia przetargu, uregulowania sposobu korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe poprzez obciążenie nieruchomości odpowiednimi służebnościami przesyłu. W przypadku ujawnienia przez nabywcę nieruchomości – w trakcie wykonywania robót budowlanych – dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, należy dokonać stosownych powiadomień gestorów, a wynikłe stąd kolizje będą rozwiązywane staraniem i na koszt nabywcy. OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI W Dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości, ujawnione są niżej wymienione ograniczone prawa rzeczowe: służebność gruntowa przejazdu i przechodu przez działkę nr 67/12 o pow. 5,5667 ha do ulicy Kuracyjnej pasem szerokości 5 metrów i długości 150 metrów przylegającym do działek nr 67/3 i 67/7; na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 67/8, służebność gruntowa przejazdu i przechodu przez działkę nr 67/12; na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 67/3, nieodpłatna i bezterminowa służebność przejazdu i przechodu do drogi publicznej na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 67/9 obszaru 0,2780 ha, ograniczonej do działki nr 67/12 obszaru 5,5667 ha, nieodpłatna i bezterminowa służebność przejazdu i przechodu do drogi publicznej na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 54/179 obszaru 0,0888 ha opisanej w KW Nr GD1I/00048137/2, ograniczona do działki nr 54/183 o powierzchni 0,5527 ha. nieograniczona w czasie służebność przesyłu polegająca na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie eksploatacji, utrzymania, przeglądów, konserwacji, remontów, usuwania awarii, modernizacji i demontażu urządzenia przesyłowego w postaci wodociągu o średnicy 100 o długości 20 m w rzucie poziomym, zakreślonym na kopii mapy zasadniczej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, oraz na prawie do swobodnego dostępu do tego urządzenia w zakresie niezbędnym do wykonania ww. uprawnień przez spółkę pod firmą: Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa "PEWIK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prabutach (oraz osoby legitymujące się upoważnieniem od Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa "PEWIK" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prabutach), ograniczając wykonywanie służebności do działki gruntu nr 54/181 obszaru 0,0372 ha. podmiot uprawniony z tytułu służebności zobowiązany jest korzystać z niej w sposób najmniej uciążliwy dla każdoczesnego właściciela nieruchomości obciążonej, a ponadto w sytuacji, gdy wykonywanie służebności wiązało się będzie z przeprowadzeniem jakichkolwiek prac, nieruchomość ma być przywrócona do stanu sprzed tych prac, a przeprowadzenie jakichkolwiek prac nie może wiązać się ze zwiększeniem szerokości pasa służebności przesyłu wynoszącego 1,2 m (jeden i dwie dziesiąte metra) ani łącznej powierzchni pasa służebności wynoszącej 24 m2 (dwadzieścia cztery metry kwadratowe); w takim zakresie, w jakim nieruchomość lub jej część nie zostanie przywrócona do stanu pierwotnego po wykonaniu prac, lub w związku z awarią urządzenia przesyłowego, o którym mowa wyżej, ewentualnie szkody zostaną zrekompensowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa "PEWIK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prabutach i nie będzie tej spółce przysługiwało żadne roszczenie z tego tytułu w stosunku do każdoczesnego właściciela nieruchomości. Powyższe wpisy nie dotyczą zbywanej działki nr 54/137, nie mniej jednak znajdują się w treści księgi wieczystej. odpłatna, nieograniczona w czasie służebność przesyłu polegająca na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie eksploatacji, utrzymania, przeglądów, konserwacji, remontów, usuwania awarii, modernizacji i demontażu odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości 13 m, na odcinku od granicy z działką nr 54/136 do granicy z działką numer 54/138, zakreślonym na kopii mapy zasadniczej stanowiącej załącznik do umowy, oraz na prawie do swobodnego dostępu do tej sieci w zakresie niezbędnym do wykonywania ww. uprawnień, w tym obejmującym prawo wjazdu na nieruchomość obciążoną sprzętem, przez spółkę pod firmą: Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa "PEWiK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prabutach (oraz osoby legitymujące się upoważnieniem od Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa "PEWiK" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prabutach), ograniczając wykonywanie służebności do działki gruntu nr 54/137 obszaru 0,0570 ha. Podmiot uprawniony z tytułu służebności zobowiązany jest korzystać z niej w sposób najmniej uciążliwy dla każdoczesnego właściciela nieruchomości obciążonej, ponadto w sytuacji, gdy wykonywanie służebności wiązało się będzie z przeprowadzeniem jakichkolwiek prac, nieruchomość ma być przywrócona do stanu sprzed tych prac, a żadne działania nie mogą wiązać się ze zwiększeniem szerokości pasa służebności przesyłu wynoszącego 3 m (trzy metry); w takim zakresie, w jakim nieruchomość nie zostanie przywrócona do stanu pierwotnego po wykonaniu prac, ewentualne szkody zostaną zrekompensowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa "PEWiK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prabutach i nie będzie tej spółce przysługiwało żadne roszczenie z tego tytułu w stosunku do każdoczesnego właściciela nieruchomości. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty, zatwierdzonym uchwałą Nr XLI/262/2002 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 17 maja 2002 roku oraz zmianą nr 1 i 2 ww. studium zatwierdzoną uchwałą Nr VI/28/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 kwietnia 2011 roku, działka nr 54/137 położona jest w obszarze opisanym jako: strefa zabudowy jednostki strukturalnej D5 (rejon szpitala); zabudowa historyczna; strefa ochrony krajobrazu K; strefa ochrony konserwatorskiej B9; strefa obserwacji archeologicznej OW. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków, nie znajduje się w zakresie ochrony konserwatora przyrody i nie znajdują się na niej pomniki przyrody, nie stanowi cmentarza ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Nie jest położona na obszarze: terenów górniczych, parków narodowych, morskiego pasa nadbrzeżnego (w tym pasa ochronnego i pasa technicznego), morskim znajdującym się w granicach portów lub przystani morskich w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach morskich. Nieruchomość nie graniczy z nieruchomościami oddanymi w trwały zarząd na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, nie znajduje się też na terenie zamkniętym w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne. TERMIN PRZETARGU Przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, przy ul. Rzeźnickiej 58, na parterze, pokój nr 108. CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych) Sprzedaż zwolniona z podatku VAT WADIUM: 1 600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych) MINIMALNE POSTĄPIENIE: O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w gorę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium płatne jest przelewem bankowym na konto PKO BP S.A. nr 62 1020 1811 0000 0102 0312 3098 w terminie do dnia 08 listopada 2018 roku (ostateczny termin wpływu środków na konto urzędu), pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem oraz warunkami przetargu i ich akceptacją. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 art. 41 ww. ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty notarialne związane z nabyciem nieruchomości oraz wszelkie inne koszty z tym związane ponosić będzie nabywca. Materiały przetargowe w cenie 50 zł plus 23% VAT (płatne na konto PKO BP S.A. 86 1020 1811 0000 0702 0312 3148) do odebrania, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, w Departamencie Majątku i Geodezji przy ul. Rzeźnickiej 58 w Gdańsku. INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O PRZETARGACH Tablice ogłoszeniowe: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, strony internetowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.nieruchomosci.pomorskie.eu i http://bip.pomorskie.eu Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. 58 32 68 178. Kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego tel: 58 32 68 178 dmw@pomorskie.eu Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Lokalizacja na mapie

Lokalizacja zaznaczona na mapie jest przybliżona

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Pokaż numer telefonu

Skontaktuj się w sprawie tej oferty

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267. (więcej...)

Dodane przez: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Pokaż numer telefonu

Podaj swój adres e-mail aby włączyć powiadomienia o podobnych ofertach!