Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/nnpl/domains/nieruchomosci.net.pl/public_html/include/class.site_offer.inc.php on line 128 Działka budowlana na sprzedaż - Szczecin - Nieruchomosci.net.pl

Działka budowlana na sprzedaż

Szczecin

  • Cena: 119 000 PLN
  • Cena za m2: 138,53 PLN / m2
  • Powierzchnia działki: 859 m2
  • Numer ogłoszenia: NNPL_12500964

Opis oferty

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin. Lp.: 1 Położenie nieruchomości: ul. Artyleryjska Nr działki: nr dz.: 189/3 Obręb: Obr. 3040 Nr KW: KW SZ1S/00236414/0 Powierzchnia (m2): 859 Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodny z charakterem użytkowania Cena wywoławcza netto (zł): 119 000,00 (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy złotych) Wadium (zł): 11 900,00 (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset złotych) PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 14.06.2018. O GODZ. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, w sali 418 (wejście od ul. Odrowąża, IV piętro). Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.). Ustalona w wyniku przetargu cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości; - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), na rachunek Gminy Miasto Szczecin Bank PKO BP S.A. 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504 Termin wniesienia wadium upływa dnia 07.06.2018. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji: 1. Dla terenu, na którym znajduje się w/w działka, brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin (Uchwała Nr XVII/470/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin) w/w działka znajduje się w obrębie jednostki planistycznej oznaczonej symbolem P.S.20, która jako funkcję dominującą dla w/w terenu określa zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, jako funkcje uzupełniające: zabudowa wielorodzinna niskiej intensywności, usługi dla obsługi lokalnych potrzeb mieszkańców osiedla, usługi ponadlokalne, zieleń urządzona, sport i rekreacja, zieleń leśna. 2. Na przedmiotowej działce znajduje się infrastruktura elektroenergetyczna stanowiąca własność Enea Operator Sp. z o.o. w postaci przyłącza napowietrznego zasilającego posesję przy ul. Artyleryjskiej 41A. W przypadku wystąpienia kolizji nowoprojektowanych obiektów z istniejącą siecią elektroenergetyczną Enea Operator Sp. z o.o., Inwestor (nabywca) będzie musiał własnym kosztem i staraniem dokonać przebudowy kolidującej infrastruktury elektroenergetycznej. 3. Na działce nr 107 z obrębu 3040 na wysokości dz. nr 189/3 z obrębu 3040 znajduje się infrastruktura telekomunikacyjna w postaci studni kablowej, słupka kablowego oraz kabli dochodzących będąca własnością Orange Polska S.A. W przypadku wystąpienia kolizji nowoprojektowanych obiektów na działce nr 189/3 z obrębu 3040 z istniejącą siecią telekomunikacyjną zlokalizowaną na dz. nr 107 z obrębu 3040, Inwestor (nabywca) będzie musiał własnym kosztem i staraniem wystąpić o warunki techniczne oraz opracować projekt i wykonać przebudowę istniejących urządzeń telekomunikacyjnych. 4. Najbliższa czynna sieć gazowa znajduje się w ul. Artyleryjskiej, tj. ułożony jest czynny gazociąg niskiego ciśnienia dn 225 PE, który przebiega na wysokości działki nr 189/3 z obrębu 3040. Najbliższa infrastruktura wodno – kanalizacyjna, tj. w160PE, ks200, kd300, umożliwiająca przyłączenie przedmiotowej nieruchomości i planowanych na niej przyszłych inwestycji do sieci wodno – kanalizacyjnej, znajduje się w ul. Artyleryjskiej na wysokości w/w działki. 5. Ulica Artyleryjska posiada kategorię drogi publicznej. Działka numer 148/4 z obrębu 3040 również znajduje się w pasie drogi publicznej w związku z czym działka numer 189/3 z obrębu 3040 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Artyleryjskiej. Obsługa komunikacyjna winna się odbywać poprzez istniejący zjazd. W sprawie wszelkich zmian w zakresie bieżącej lub stałej organizacji ruchu należy zwrócić się do zarządzającego ruchem tj. Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 6. Wieloletni Program Rozwoju Szczecina na lata 2017-2021 z perspektywą do roku 2023 nie przewiduje przedsięwzięć inwestycyjnych ani modernizacji infrastruktury technicznej w rejonie zbywanej nieruchomości, a przewidzianych do realizacji przez Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin. 7. Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji jako działka numer 189/3 z obrębu 3040 nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu ani nie została wydana dla tej działki decyzja z zakresu gospodarki leśnej. 8. Nabywca nieruchomości gruntowej: a) zapewni właścicielom oraz służbom specjalistycznym nieodpłatny i swobodny dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany, b) w przypadku kolizji z planowaną inwestycją, przełoży sieci na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci, c) niezbędną dla realizowanej inwestycji infrastrukturę, wykona we własnym zakresie i na własny koszt, d) przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt, e) realizując inwestycję na przedmiotowym terenie zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, f) w przypadku wystąpienia w jej granicach drzewostanu kolidującego z inwestycją, dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w uzgodnieniu z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin. 9. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt. 10. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów. Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami- Referat ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 244, tel. 91 435 1295 www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.pl, www.miastooferuje.szczecin.eu Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. Kontakt: Urząd Miasta Szczecin - Adamowski Dariusz tel: 91 43 51 295 dadamow@umszczecin.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Lokalizacja na mapie

Lokalizacja zaznaczona na mapie jest przybliżona

Urząd Miasta Szczecin - Adamowski Dariusz

Pokaż numer telefonu

Skontaktuj się w sprawie tej oferty

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267. (więcej...)

Dodane przez: Urząd Miasta Szczecin - Adamowski Dariusz Pokaż numer telefonu

Podaj swój adres e-mail aby włączyć powiadomienia o podobnych ofertach!