Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/nnpl/domains/nieruchomosci.net.pl/public_html/include/class.site_offer.inc.php on line 128 Działka na sprzedaż - Szczecin - Nieruchomosci.net.pl

Działka na sprzedaż

Szczecin

  • Cena: 440 000 PLN
  • Cena za m2: 226,80 PLN / m2
  • Powierzchnia działki: 1940 m2
  • Numer ogłoszenia: NNPL_12512538

Opis oferty

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin (tabela w zdjęciach) PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28.06.2018r. O GODZ. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, w sali nr 418 (wejście od ul. Odrowąża). Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT, naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy od podatku od towarów i usług. Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej brutto ustalona w wyniku przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości; - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Gminy Miasto Szczecin: Bank PKO BP S.A. Nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504. Termin wniesienia wadium upływa dnia 21.06.2018r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gmina Miasto Szczecin. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Informacje dodatkowe 1. Działki o numerach: 1/204 i 1/209 z obrębu 3085 znajdują się na obszarze objętym ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – Łączna” uchwalonego Uchwałą Nr XXI/560/08 z 24.04.2008r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008r. Nr 52, poz. 1148) i zawiera się w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem P.Z.3003.U,M z przeznaczeniem terenu pod zabudowę usługową. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia ww. planu. 2. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. 3. W celu zapewnienia zbywanym działkom dostępu do drogi publicznej w umowie sprzedaży zostaną ustanowione stosowne służebności gruntowe prawa przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela przedmiotowych nieruchomości. Służebności będą miały charakter tymczasowy do czasu urządzenia dróg i nadania im kategorii dróg publicznych. Cena nieruchomości gruntowej (netto) uwzględnia ceny służebności gruntowych prawa przechodu i przejazdu. 4. Nabywca nieruchomości gruntowej: a. wykona we własnym zakresie i na własny koszt niezbędną dla realizowanej inwestycji infrastrukturę, b. zapewni służbom specjalistycznym dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją, przełoży je na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci, c. przejmuje obowiązek usunięcia bezumownych użytkowników we własnym zakresie i na własny koszt, d. realizując inwestycję na przedmiotowym terenie zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 5. Gmina Miasto Szczecin dysponuje opinią geotechniczną dotyczącą warunków gruntowych podłoża zbywanej nieruchomości. 6. W przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, jego wycinka winna być uzgodniona z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin. Koszty związane z wycinką ponosi inwestor. 7. Nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu ani nie została wydana dla tej działki decyzja z zakresu gospodarki leśnej. 8. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz regulaminem przetargów. Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami – Referat ds. Prywatyzacji nieruchomości gruntowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pok. nr 241, tel. 91 42 45 221 www.szczecin.pl www.bip.um.szczecin.pl www.miastooferuje.szczecin.eu Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. Kontakt: Urząd Miasta Szczecin - Mroczkowska Monika tel: 91 42 45 221 mmrocz@um.szczecin.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Lokalizacja na mapie

Lokalizacja zaznaczona na mapie jest przybliżona

Urząd Miasta Szczecin - Mroczkowska Monika

Pokaż numer telefonu

Skontaktuj się w sprawie tej oferty

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267. (więcej...)

Dodane przez: Urząd Miasta Szczecin - Mroczkowska Monika Pokaż numer telefonu

Podaj swój adres e-mail aby włączyć powiadomienia o podobnych ofertach!