Regulamin

Regulamin serwisu internetowego dostępnego pod adresem nieruchomosci.net.pl.

§1 Podstawowe pojęcia

Serwis – serwis internetowy nieruchomości.net.pl, umożliwiający zamieszczanie ogłoszeń związanych z rynkiem nieruchomości, którego właścicielem jest A.COM Krzysztof Sroka z siedzibą w Tarnowie, ul. Rolnicza 2/62, NIP: 873-136-92-67, Regon: 850463101.

Ogłoszenie – forma prezentacji w Serwisie informacji dotyczących sprzedaży, najmu lub zamiany nieruchomości.

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu tj. osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Ogłoszeniodawca – osoba zamieszczająca indywidualne (prywatne) ogłoszenie sprzedaży, wynajmu lub zamiany nieruchomości w portalu nieruchomosci.net.pl tj. pełnoletnia osoba fizyczna, prawna lub podmiot gospodarczy, posiadający prawo do nieruchomości lub pełnomocnictwo właściciela nieruchomości do jego reprezentowania.

Konto – udostępniona przez Serwis możliwość indywidualnego zarządzania swoimi ogłoszeniami oraz danymi, zapewniona przez unikalną nazwę tj.login i hasło.

§2 Ogólne postanowienia

 1. Zamieszczanie ogłoszeń prywatnych przez Ogłoszeniodawcę w portalu jest bezpłatne.
 2. Ogłoszenia mogą być dodatkowo odpłatnie wyróżniane:
  • początek listy ogłoszeń i podświetlenie kolorem,
  • duże zdjęcie rotacyjnie na stronie głównej.

  Ceny i okresy wyróżnień zawiera cennik będący załącznikiem do niniejszego regulaminu. Aktywacja danego wyróżnienia w trakcie emisji Ogłoszenia jest możliwa o ile okres promocji mieści się w okresie publikacji Ogłoszenia

 3. Zamieszczane ogłoszenie mogą dotyczyć jedynie sprzedaży, wynajmu, zamiany i zakupu nieruchomości.
 4. Ogłoszenie powinno być poprawne gramatycznie i ortograficznie.
 5. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga utworzenia Konta (poprzez podanie loginu i hasła oraz aktywację konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysyłany na podany adres e-mail) oraz wypełnienia formularza m.in z treścią ogłoszenia.
 6. Ogłoszeniodawca może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych i marketingowych. Ogłoszeniodawca może w każdej chwili cofnąć te zgodę logując się na swoje Konto.
 7. Ogłoszeniodawca może usunąć swoje Konto poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie na adres kontakt@nieruchomosci.net.pl.
 8. Za treść ogłoszeń (w tym zdjęcia i filmy) publikowanych w portalu nieruchomosci.net.pl odpowiada wyłącznie Ogłoszeniodawca. Ogłoszeniodawca gwarantuje, że ich publikacja nie narusza praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.
 9. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może poprzez założone Konto modyfikować treść Ogłoszenia (poza zmianą typu ogłoszenia i jego kategorii w Serwisie), usunąć Ogłoszenie a także dokonać wyboru usług promocji Ogłoszenia bądź opcji przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia.
 10. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości od wszystkich użytkowników poprzez formularz zapytania o dane ogłoszenie na podany w czasie rejestracji konta adres email lub telefon.
 11. a treść wiadomości wysłanych poprzez formularz zapytania o ofertę odpowiada wyłącznie użytkownik. Zabronione jest przesyłanie jakichkolwiek wiadomości reklamowych i innych nie związanych z danym ogłoszeniem.
 12. Ogłoszeniodawca może posiadać w serwisie wyłącznie dwa aktywne ogłoszenia.
 13. Zabroniona jest jakakolwiek forma reklamy w ogłoszeniach, innych serwisów internetowych.
 14. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na publikację ogłoszeń również na portalach partnerskich o podobnej tematyce.
 15. Serwis może publikować Ogłoszenia również po zakończeniu ich emisji, w formie ogłoszeń archiwalnych, bez ujawniania danych kontaktowych Ogłoszeniodawcy.
 16. Serwis chroni dane Użytkowników zgodnie polityką prywatności zamieszczoną na stronie Serwisu.
 17. Serwis ma prawo do usunięcia Ogłoszenia bez podania przyczyny.
 18. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia ogłoszenia jeśli będzie ono nieaktualne.
 19. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do niezwłocznej zmiany treści ogłoszenia jeśli będzie ona niezgodna ze stanem faktycznym.
 20. Do Ogłoszenia Ogłoszeniodawca może zamówić usługę produkcji baneru reklamowego do zawieszenia na balkon lub ogrodzenie swojej nieruchomości. Ogłoszeniodawca sam wybiera dostępny format. Zamówienie baneru wymaga dokonania przedpłaty (koszt, termin i sposób dostawy podawane są każdorazowo przed zatwierdzeniem zamówienia) oraz dodatkowo podania adresu, na jaki produkt zostanie wysłany.

§3 Odpowiedzialność

 1. Serwis nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i Ogłoszeniodawców i nie ponosi odpowiedzialności za umowy zawierane przez Strony w związku z publikowanymi Ogłoszeniami oraz jakiekolwiek oświadczenia składane przez Użytkownika drugiej stronie transakcji.
 2. Serwis nie bierze udziału w sporach między użytkownikami serwisu. Wszelkie nieporozumienia użytkownicy rozwiązują między sobą. Serwis nie angażuje się w żadne czynności prawne związane z tego rodzaju sporami
 3. Serwis nie bierze udziału w sporach między użytkownikami serwisu. Wszelkie nieporozumienia użytkownicy rozwiązują między sobą. Serwis nie angażuje się w żadne czynności prawne związane z tego rodzaju sporami.
 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych w ogłoszeniach przez Ogłoszeniodawców.
 5. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. wystawienie ogłoszenia zawierającego propozycję zakupu (zamiast sprzedaży), istotne zaniżenie wartości przedmiotu sprzedaży bądź wysokości czynszu, manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.
 6. Zabronione jest: wystawianie ogłoszenia zawierającego propozycję zakupu (zamiast sprzedaży), z istotne zaniżoną wartością przedmiotu sprzedaży bądź wysokości czynszu, manipulacja słowami kluczowymi, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii.
 7. Zabronione jest publikowanie w Serwisie ogłoszeń naruszających w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy ogłoszenie zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, wprowadzające w błąd lub szkodzące w jakikolwiek sposób Serwisowi.
 8. Serwis ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy Ogłoszeniodawca istotnie zaniżył wartość nieruchomości lub ogłoszenie zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,wprowadzające w błąd lub szkodzące w jakikolwiek sposób Serwisowi.
 9. Serwis nie odpowiada za wadliwe działanie, brak dostępu do serwisu lub utratę danych w przypadku wystąpienia siły wyżej, awarii systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od Serwisu, zapowiedzianych przerw technicznych.

§4 Reklamacje

 1. Ogłoszeniodawca może zgłaszać reklamacje dotyczące świadczonych w serwisie usług w terminie 30 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym publikacja powinna się zakończyć.
 2. Reklamację można złożyć listownie lub za pomocą informacji przesłanej na adres kontakt@nieruchomosci.net.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Ogłoszeniodawcy przypisany do Konta, numer Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie www.nieruchomosci.net.pl. Na żądanie Użytkownika Regulamin przesyłany jest drogą elektroniczną na wskazany adres email.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu umieszczona będzie każdorazowo na stronie Serwisu Zmiany wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od publikacji informacji.
 3. Kopiowanie lub rozpowszechnianie materiałów znajdujących się w portalu nieruchomosci.net.pl jest zabronione. Portal zezwala jedynie na wydruk materiałów służących wyłącznie do użytku własnego.

Załącznik nr 1 – Cennik usług dodatkowych

Cennik usług dodatkowych. Publikacja ogłoszeń indywidualnych jest BEZPŁATNA!

Dodatkowe możliwości promowania (wyróżniania) ogłoszeń i biur

Ogłoszenie PREMIUM z dużym zdjęciem na stronie głównej:

32,52 zł netto (40,00 zł brutto) – okres publikacji 7 dni
60,98 zł netto (75,00 zł brutto) – okres publikacji 14 dni

Wyróżnienie ogłoszenia poprzez umieszczenie na początku listy wyszukiwań i podświetlenie:

2,44 zł netto (3,00 zł brutto) przelew (lub 5 zł SMS) – okres 7 dni
3,25 zł netto (4,00 zł brutto) przelew (lub 6 zł SMS) – okres 15 dni
6,10 zł netto (7,50 zł brutto) przelew (lub 10 zł SMS) – okres 30 dni
8,13 zł netto (10,00 zł brutto) przelew (lub 19 zł SMS) – okres 45 dni
10,57 zł netto (13,00 zł brutto) przelew (lub 25 zł SMS) – okres 60 dni
12,60 zł netto (15,50 zł brutto) przelew – okres 75 dni
15,04 zł netto (18,50 zł brutto) przelew – okres 90 dni

Pakiety punktowe dające możliwość zaoszczędzenia kilkudziesięciu procent kosztów reklamy!

Pakiet 60 punktów – 43,90 zł netto (54,00zł brutto)
Pakiet 120 punktów – 78,05 zł netto (96,00zł brutto)
Pakiet 240 punktów – 136,59 zł netto (168,00zł brutto)

Przelicznik obowiązujący w pakietach punktowych to 1 punkt = 1zł. Przykład: za 240 punktów można wykupić reklamy o wartości 240zł, ale sam pakiet kosztuje tylko 168 zł więc oszczędzasz 30%!

Zakup banerów informujących o sprzedaży lub wynajęciu – do zawieszenia na balkonie lub ogrodzeniu

Bardzo dobra forma zwiększenia szansy na szybką i korzystną sprzedaż lub wynajęcie Twojej nieruchomości.

1,0 m x 0,8 m – koszt 20 zł + 18 zł przesyłka kurier UPS (brutto)
2,0 m x 1,0 m – koszt 25 zł + 18 zł przesyłka kurier UPS (brutt)

Oczka co 50 cm, bez zawijania krawędzi.