Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/nnpl/domains/nieruchomosci.net.pl/public_html/include/class.site_offer.inc.php on line 128 Lokal na sprzedaż - Bydgoszcz - Nieruchomosci.net.pl

Lokal na sprzedaż

Bydgoszcz

  • Cena: 16 540 000 PLN
  • Cena za m2: 1 567,18 PLN / m2
  • Powierzchnia: 10554.01 m2
  • Powierzchnia działki: 14952 ar
  • Piętro: 2
  • Numer ogłoszenia: NNPL_12500347

Opis oferty

Bydgoszcz, dnia 03.04.2018r Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im . Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy informuje, iż posiada do zbycia nieruchomość zabudowaną obiektami dydaktycznymi o zróżnicowanej powierzchni użytkowej położoną przy ul. ks. A. Kordeckiego 20 w Bydgoszczy. Podmioty zainteresowane proszę o kontakt z Zastępcą Kanclerza ds. administracyjnych - mgr inż. Marianem Dahmsem tel. 52 374 94 55. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Poniżej zamieszczamy szerszy opis posiadanych nieruchomości do zbycia. Uniwersytet Technologiczno–Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy zamierza przeznaczyć do sprzedaż nieruchomość zabudowaną zlokalizowaną w Bydgoszczy przy ul.ks. A. Kordeckiego 20, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako: - dz. nr 97/29 o pow. 0,6414 ha, zapisana w KW BY1B/00003968/1, - dz. nr 103/2 o pow. 0,5248 ha, zapisana w KW BY1B/00031635/3, - dz. nr 104/3 o pow.0,1003 ha, zapisana w KW BY1B/00027088/2, - dz. nr 104/13 o pow. 0,2026 ha, zapisana w KW BY1B/00131703/2, - dz. nr 97/23 o pow. 0,0261 ha, dz. nr 97/25 o pow. 0,0018 ha, zapisana w KW BY1B/00192640/7. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowe działki znajdują się na terenie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – Uchwała nr VIII/70/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście - Świętej Trójcy” w Bydgoszczy. Przedmiotowe działki znajdują się w strefie śródmiejskiej w obszarze usług ogólnomiejskich i mieszkalnictwa o wysokiej intensywności, na terenie oznaczonym symbolem nr 15U. Zgodnie z planem miejscowym przez zabudowę usługową - należy rozumieć budynki użyteczności publicznej (administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inne ogólnodostępne budynki przeznaczone do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny), budynki zamieszkania zbiorowego (hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, schroniska dla nieletnich, dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny) oraz budynki drobnej wytwórczości i rzemiosła wraz z obiektami (pomieszczeniami) pomocniczymi jak magazyny, pomieszczenia socjalne, administracyjne i gospodarcze. Teren oznaczony symbolem 15U: 1) przeznaczenia terenu - teren zabudowy usługowej; 2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: a) obowiązuje sytuowanie nowych budynków i rozbudowa istniejących obiektów z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, określonych na rysunku planu, zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi, b) dopuszcza się sytuowanie budynków przy granicach z sąsiadującymi nieruchomościami, c) dopuszcza się remonty, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy istniejących budynków usługowych, z uwzględnieniem zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określonych w niniejszej uchwale, d) obowiązuje lokalizacja zabudowy sytuowanej w pierzejach ulic w wysokości od IV do VI-kondygnacji nadziemnych, włączając poddasze użytkowe. Maksymalna wysokość najwyżej położonych elementów konstrukcji dachu licząc od poziomu terenu nie może przekraczać 28 m. Wymagane dostosowanie wysokości nowych budynków pierzejowych, szczególnie w zakresie usytuowania poziomów otworów okiennych, gzymsów i wysokości dolnej krawędzi dachu, e) dopuszcza się lokalizację we wnętrzu kwartału zabudowy min. II i III-kondygnacyjnej o min. wysokości 7 m, f) wymagane dostosowanie geometrii dachu do sąsiedniej zabudowy - dla budynków lokalizowanych w pierzejach ulic preferowane są dachy strome, dwu- i wielospadowe, o kącie nachylenia do 45° lub dachy mansardowe, z kalenicą w układzie równoległym do ulic, a dla budynków lokalizowanych we wnętrzu kwartału o dowolnej geometrii dachu, g) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki (terenu) nie może przekraczać 60%, h) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki (terenu) nie może być mniejszy niż 30%, i) obowiązuje podział terenu na działki budowlane zgodnie z zasadami określonymi na rysunku planu; 3) dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: a) obowiązuje obsługa komunikacyjna od ulicy klasy dojazdowej oznaczonej symbolem 18 KD-D (ul. ks. A. Kordeckiego) oraz z ulicy klasy dojazdowej stanowiącej ciąg pieszo-jezdny oznaczonej symbolem 25KD-DX, b) dopuszcza się adaptację istniejącego wjazdu z ul. Kruszwickiej, obowiązuje zakaz realizacji nowych wjazdów z ul. Kruszwickiej, c) dopuszcza się łączne bilansowanie potrzeb w zakresie parkowania pojazdów dla poszczególnych działek oraz wyznaczenie w projektowanym zagospodarowaniu wspólnych parkingów dla sąsiadujących nieruchomości, d) komunikacja w granicach terenu powinna odbywać się wyłącznie w oparciu o drogi wewnętrzne; szczegółowe rozwiązania geometrii dróg wewnętrznych (jezdnia, chodniki, parkingi, place manewrowe) należy opracować w projektach budowlanych inwestycji. Położenie terenowe Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Bydgoszczy przy ulicy ks. Augustyna Kordeckiego 20-22 na terenie osiedla Śródmieście – w części południowo-zachodniej. Strefa śródmiejska charakteryzuje się koncentracją usług ogólnomiejskich, regionalnych, krajowych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego i kultury oraz koncentracji usług komercyjnych z mieszkalnictwem o wysokiej intensywności zabudowy. W strukturze zmian zagospodarowania przestrzennego strefy śródmiejskiej zwraca się uwagę na ochronę i wzbogacanie wartości kulturowych oraz intensyfikację funkcji cenotwórczych, tj. funkcji usługowych i administracyjnych o znaczeniu ogólnomiejskim, regionalnym i krajowym, w tym: prestiżowych funkcji publicznych z zakresu administracji, nauki, kultury, zdrowia, sportu oraz funkcji usługowych komercyjnych, charakteryzujących się atrakcyjnym programem i wysokim standardem architektury. Sąsiedztwo nieruchomości Najbliższe otoczenie przedmiotowej nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa (usługi ogólnomiejskie i komercyjne). Sposób zagospodarowania terenu nieruchomości Na przedmiotową nieruchomość składają się działki nr 97/29, 97/23, 97/25, 103/2, 104/3, 104/13, które zabudowane są 6 budynkami dydaktyczno – biurowymi i 5 budynkami garażowo - warsztatowymi wraz z niezbędną infrastrukturą obsługującą budynki, tj. drogi i chodniki wewnętrzne, place parkingowe, oświetlenie i ogrodzenie terenu (bramy wjazdowe, furtki) oraz zieleń urządzona. Parametry fizyczne działek Działki przedmiotu posiadają łącznie kształt nieregularnego wielokąta o maksymalnych wymiarach – szerokość około 131m i długość około 150m, teren działki płaski. Opis techniczny i użytkowy zabudowy nieruchomości Przedmiot sprzedaży zabudowany jest sześcioma budynkami dydaktyczno – biurowymi oraz pięcioma budynkami garażowo – warsztatowymi. Budynek „A”, ul. Kordeckiego 20-22 Dane techniczne: pow. zabudowy: bez portierni 739m2, z portiernią 756m2 Pow. użytkowa: 2 116,49m2 pow. całkowita netto: 2 307,44m2 kubatura: 10 795m3 rok budowy: lata 80-te XIX w. Budynek „B”, Kordeckiego 20-22 Dane techniczne: pow. zabudowy: 1 301m2 pow. użytkowa: 4 582,59 m2 pow. całkowita netto: 4 921,03m2 kubatura: 23 026m3 Budynek „C”, ul. Kordeckiego 20-22 Dane techniczne: pow. zabudowy: 772 m2 pow. użytkowa: 1 373,36 m2 pow. całkowita netto: 1 491,55 m2 kubatura: 7 217 m3 Budynek „D”, ul. Kordeckiego 20-22 Dane techniczne: pow. zabudowy: 458 m2 Pow. użytkowa: 509,57 m2 pow. całkowita netto: 531,06 m2 kubatura: 4 112 m3 Budynek „E”, ul. Kordeckiego 20-22 Dane techniczne: pow. zabudowy: 173 m2 pow. użytkowa: 233,96 m2 pow. całkowita netto: 272,69 m2 kubatura: 1 442 m3 Budynek „F”, ul. Kordeckiego 20-22 Dane techniczne: pow. zabudowy: 980 m2 + budynek magazynowy 52m2 pow. całkowita netto: 1 667,22 m2 z budynkiem magazynowym kubatura: 6 656 m3 wysokość: 6,50m Budynki pomocnicze Budynki garażowe, ul. Kordeckiego 20-22 Dane techniczne: pow. zabudowy: 213,00m2 pow. użytkowa: 181,74m2 rok budowy: 1970r. Budynki garażowo - warsztatowe, ul. Kordeckiego 20-22 Dane techniczne: pow. zabudowy: 600,00m2 pow. użytkowa: 524,30m2 rok budowy: 1970r. Kontakt: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich tel: 52 374 94 55 marian.dahms@utp.edu.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Lokalizacja na mapie

Lokalizacja zaznaczona na mapie jest przybliżona

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich

Pokaż numer telefonu

Skontaktuj się w sprawie tej oferty

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267. (więcej...)

Dodane przez: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich Pokaż numer telefonu

Podaj swój adres e-mail aby włączyć powiadomienia o podobnych ofertach!