Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/nnpl/domains/nieruchomosci.net.pl/public_html/include/class.site_offer.inc.php on line 128 Lokal na sprzedaż - Kraków - Nieruchomosci.net.pl

Lokal na sprzedaż

Kraków

  • Cena: 55 121 650 PLN
  • Cena za m2: 16 932,06 PLN / m2
  • Powierzchnia: 3255.46 m2
  • Powierzchnia działki: 3362 ar
  • Piętro: 3
  • Numer ogłoszenia: NNPL_12531734

Opis oferty

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie z siedzibą: ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków jako właściciel nieruchomości położonych w miejscowości Kraków, gm. Kraków woj. małopolskie ogłasza PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA ŁĄCZNĄ SPRZEDAŻ I. 1. prawa własności nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Racławickiej 9A, składającej się z działki: nr 6/7 obręb 4 jedn. ewid. Krowodrza objętej księgą wieczystą nr KR1P/00480221/8 (pow. 3362 m2) zabudowanej budynkiem hotelowym 4-kondygnacyjnym, murowanym, w chwili obecnej wykorzystywanym na prowadzenie domu studenckiego z funkcją hotelową, o powierzchni użytkowej 3255,46 m2. Budynek wyposażony w instalacje: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, odgromową, teletechniczną, internetową, c.o.Budynek został wpisany do gminnej ewidencji zabytków miasta Krakowa pod numerem 4290. W skład przedmiotu sprzedaży wchodzi również mienie ruchome stanowiące wyposażenie budynku przy ul. Racławickiej 9a. W celu uzyskania wglądu do wykazu mienia ruchomego prosimy o kontakt (tel. 12 4332 709). nr 6/9 obręb 4 jedn. ewid. Krowodrza objętej księgą wieczystą nr KR1P/00334775/8 (pow. 142 m2). Nieruchomość nie jest obciążona służebnością, ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań. Na terenie nieruchomości znajduje się komora ciepłownicza MPEC. Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Krakowa działki 6/7 i 6/9 położone są w terenach oznaczonych symbolem MW - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej. Nieruchomość ma nieuregulowany dostęp do drogi publicznej. 2. prawa własności nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 20 /Śniadeckich 16, składającej się z działki nr 23 obręb 63 jedn. ewid. Śródmieście, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00011046/9 (pow. 4297 m2), zabudowanej: budynkiem dydaktyczno-administracyjnym, położonym przy ul. Grzegórzeckiej 20, 2-skrzydłowym, 5-kondygnacyjnym, o pow. użytkowej 4128 m2, wyposażonym w instalację energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, teletechniczną, gazową, odgromową, c.o. Budynek został wpisany do gminnej ewidencji zabytków miasta Krakowa pod numerem 1733. Zgodnie z opinią Małopolskiego Konserwatora Zabytków zaleca się, aby potencjalny nabywca przeznaczył budynek na prowadzenie w nim działalności związanej ze służbą zdrowia lub opieką społeczną (np. prywatne kliniki medyczne, placówki opiekuńcze itp.). budynkiem parterowym typu barakowego, położonym przy ul. Śniadeckich 16, o pow. użytkowej 337,70 m2, wyposażonym w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o. (położonym częściowo na działce nr 22/1, obr. 63, jedn. ewid. Śródmieście stanowiącej własność SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie). Nieruchomość posiada urządzoną drogę wjazdową stanowiącą własność Gminy Miejskiej Kraków, parking oraz zieleń. Całość jest ogrodzona, z dostępem do drogi publicznej (ul. Grzegórzecka od południa; i ul. Śniadeckich od zachodu). Nieruchomość obciążona jest nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna polegającej na eksploatacji sieci cieplnej 2XDN 100 w pasie o długości 13,54 MB, szerokości 1 m i o łącznej powierzchni 13,54 m2. Wydanie nieruchomości przy ul. Grzegórzeckiej 20 nastąpi nie wcześniej niż po 2 latach od daty zawarcia umowy sprzedaży. Do dnia wydania nieruchomości UJ CM korzystać będzie z nieruchomości na zasadach użyczenia. Ciężary i korzyści związane z nieruchomością przejdą na nabywcę z chwilą jej wydania. Koszty utrzymania i bieżącej eksploatacji nieruchomości do chwili wydania ponosić będzie Uczelnia. Właściciel nie będzie uprawniony do żądania dodatkowych opłat z tytułu korzystania z nieruchomości w dotychczasowym zakresie. Właściciel ponosić będzie ryzyko związane z normalnym zużyciem technicznym budynków. 3. prawa własności nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 22, składającej się z działki nr 24 obręb 63 jedn. ewid. Śródmieście, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00127336/5 (pow. 3415 m2), zabudowanej budynkiem garażowym. Nieruchomość uzbrojona w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, teletechniczną, gazową, ciepłowniczą. Dostęp do drogi publicznej od ul. Grzegórzeckiej. Działki 23 i 24 obr. 63 jedn. ewid. Śródmieście położone są na terenie układu urbanistycznego Wesołej – nr rejestru zabytków Krakowa A-650 16.II.1984 Działki nie są objęte ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Krakowa położona są w terenach oznaczonych symbolem U - tereny usługowe. II. Cena wywoławcza: 55 121 650 zł netto (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych netto). Na którą składają się: cena działki nr 6/7 obr. 4 jedn. ewid. Krowodrza wynosząca 19 500 000 zł netto (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy złotych). Cena obejmuje także wartość mienia ruchomego znajdującego się w budynku (zgodnie z wykazem). cena działki nr 6/9 obr. 4 jedn. ewid. Krowodrza wynosząca 121 650 zł netto (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych). cena działki nr 23 obręb 63 jedn. ewid. Śródmieście wynosząca 23 000 000 zł netto (słownie: dwadzieścia trzy miliony złotych). cena działki nr 24 obręb 63 jednostka ewidencyjna Śródmieście wynosząca 12 500 000 zł netto (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych). Cenę nabycia będzie stanowiła zaoferowana kwota powiększona o podatek VAT ustalony zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. III. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w walucie polskiej wadium w wysokości 2 756 083 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt trzy złote) Wadium winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy nr 09 1240 4722 1111 0000 4851 9595, którego dysponentem jest UJ CM, do dnia 2.08.2018 r. z dopiskiem „wadium w przetargu na łączną sprzedaż nieruchomości w Krakowie przy ul. Racławickiej 9 A; ul. Grzegórzeckiej 20/Śniadeckich 16 oraz ul. Grzegórzeckiej 22”. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego UJ CM. W przypadku wybrania oferty, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Oferta złożona przez uczestnika przetargu, który nie wniósł wadium w wyznaczonym terminie bądź wniósł je w niewłaściwej kwocie lub innej niż wskazana forma, podlega odrzuceniu. IV. Ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabycie prawa własności nieruchomości UJ CM położonych przy ul. Racławickiej 9a; ul. Grzegórzeckiej 20/Śniadeckich 16 oraz przy ul. Grzegórzeckiej 22” należy złożyć w Dziale Zarządzania Majątkiem Sekcji Administrowania Nieruchomościami w Krakowie, ul. Grzegórzecka 20 pok. 226, do dnia 6.08.2018 r. do godz. 13.00. V. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać: 1) imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, a jeżeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - firmę lub nazwę, oznaczenie siedziby i adres do korespondencji (w sytuacji gdy jest inny, niż adres siedziby) oraz numer REGON i numer NIP oferenta; W przypadku gdy oferentem jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania oferenta powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru KRS. W przypadku gdy oferent reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa do reprezentowania na każdym etapie postępowania przetargowego, 2) datę i miejsce sporządzenia oferty, 3) łączną cenę zakupu nieruchomości określoną cyfrą i słownie oraz sposób jej zapłaty z wyszczególnieniem oferty cenowej za każdą z działek będących przedmiotem sprzedaży tj. dz. nr 6/7; nr 6/9; dz. nr 23, dz. nr 24. Oferent może przedstawić tylko jedną łączną cenę zakupu nieruchomości, 4) potwierdzenie dokonania wpłaty wadium, 5) oświadczenie, że oferent zapoznał się z wszystkimi warunkami przetargu i akceptuje je bez zastrzeżeń, w tym akceptuje fakt, że wydanie nieruchomości przy ul. Grzegórzeckiej 20, nastąpi nie wcześniej niż po 2 latach od daty zawarcia umowy sprzedaży, 6) oświadczenie, że oferent zapoznał się z przedmiotem przetargu, jego stanem technicznym i prawnym, w tym ze stanem technicznym wyposażenia budynku przy ul. Racławickiej 9a oraz, że w związku z tym nie wnosi i nie będzie wnosił wobec sprzedającego żadnych roszczeń, 7) oświadczenie, że oferent przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności sprzedaż nieruchomości wymagać będzie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej, 8) oświadczenie, że ustalona cena wyczerpuje wszelkie roszczenia wynikające z zawarcia umowy, w szczególności koszty ewentualnej regulacji stanu prawnego w zakresie przekroczenia granicy działki sąsiedniej nr 22/1, obręb 63, jedn. ewid. Śródmieście dla budynku parterowego typu barakowego posadowionego na działce nr 23, obręb 63, jedn. ewid. Śródmieście oraz uregulowania dostępu do drogi publicznej dla nieruchomości oznaczonych jako działki nr 6/7 i nr 6/9, obr. 4 jedn. ewid. Krowodrza 9) oświadczenie na jaki numer rachunku bankowego należy zwrócić wadium w przypadku nie przyjęcia danej oferty (dotyczy sytuacji, gdy numer rachunku bankowego jest inny niż numer rachunku z którego nastąpił przelew wadium), 10) w przypadku osób fizycznych pozostających w ustawowym ustroju wspólności majątkowej do oferty należy dołączyć zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu i nabycie przedmiotowej nieruchomości, jeżeli w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego, 11) w przypadku osób fizycznych - oświadczenie, że uczestnik przetargu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celu przeprowadzenia przetargu na łączną sprzedaż nieruchomości objętych przedmiotowym przetargiem oraz innych procedur wymaganych przepisami prawa w przypadku zbycia nieruchomości przez państwowe osoby prawne. Oświadczenie wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania, na stronie: http://www.cm‑uj.krakow.pl/index.php/collegium/oferty_sprzedazy/ 12) własnoręczny podpis oferenta lub osoby/osób uprawnionej/ych lub upoważnionej/ych do jego reprezentowania oraz zostać opatrzona pieczęcią, jeżeli pochodzi od przedsiębiorcy, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. VI. Oferta nie będzie podlegała uzupełnieniu i zmianom w trakcie przetargu. VII. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.08.2018 r. o godz. 13.00 w Obiekcie Dydaktyczno-Administracyjnym przy ul. Grzegórzeckiej 20 w Krakowie w sali nr 18 (poziom A). VIII. W sprawie szczegółowych warunków przetargu oraz dodatkowych informacji prosimy o kontakt: p. Małgorzata Staniszewska, tel. 12 390-88-02 - w sprawach dotyczących nieruchomości przy ul. Racławickiej 9a. p. Wioletta Majewska, tel. 12 421 14 54 – w sprawach dotyczących nieruchomości przy ul. Grzegórzeckiej 20 i 22. p. Magdalena Krasny, tel. 12 433-27-09 – w sprawach formalno-prawnych. IX. Podmioty zainteresowane przetargiem mogą dokonać oględzin nieruchomości i ruchomości w dniach roboczych w godz. 10.00 - 14.00. Przed przybyciem prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Panią Małgorzatą Staniszewską tel. 12 390 88 02 - administratorem nieruchomości przy ul. Racławickiej 9a lub Panią Wiolettą Majewską tel. 12 421 14 54 – administratorem nieruchomości przy ul. Grzegórzeckiej 20 i 22. X. Umowa sprzedaży zostanie zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności, sprzedaż nieruchomości będzie wymagała zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej. W myśl z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259, z późn. zm.), rozpatrzenie wniosku przez Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej następuje w terminie miesiąca od dnia jego doręczenia. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia wniosku może ulec wydłużeniu, nie więcej jednak niż o 30 dni. Zgodnie z §10 ust. 2 obowiązującego w Uczelni Regulaminu zbywania nieruchomości stanowiących własność UJ CM (stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Prorektora UJ ds. CM z dnia 28 lutego 2017 roku) osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od daty uzyskania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na jej sprzedaż. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty ceny nabycia najpóźniej na 3 dni przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy, w tym min. koszty sporządzenia umowy sprzedaży, sądowe oraz podatku od czynności cywilno-prawnych ponosi nabywca nieruchomości. XI. Wpłacone wadium: 1) w odniesieniu do oferenta, który wygra przetarg - podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości, 2) przepada na rzecz UJ CM, jeśli oferent, który wygra przetarg nie uiści ceny nabycia lub uchyli się od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez UJ CM, 3) w przypadku pozostałych oferentów, którzy wezmą udział w przetargu, zostanie ono zwrócone w terminie 7 dni od daty ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu, 4) podlega zwrotowi niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym (jednak nie później niż przed upływem 7 dni). XII. UJ CM zastrzega sobie prawo bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych do: - unieważnienia, odwołania przetargu w części lub całości bez podania przyczyny, - zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny. XIII. W przypadku nieuzyskania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, UJ CM zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Odstąpienie od umowy w tym przypadku stanowi okoliczność, za którą UJ CM nie ponosi odpowiedzialności. Wpłacone wadium zostanie zwrócone w wysokości w jakiej zostało wpłacone. XIV. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.), zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy sprzedaży przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych w ustawie zezwolenie, jeżeli uzyskanie takiego zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. W przypadku nieprzedłożenia tych dokumentów, UJ CM może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. XV. W przypadku złożenia równorzędnych ofert obejmujących najkorzystniejszą wysokość ceny, zostanie zorganizowany dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty. Komisja zawiadomi oferentów o terminie dodatkowego przetargu ustnego ograniczonego. Minimalne postąpienie w dodatkowym przetargu ustnym wynosi 25 000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych). XVI. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Kontakt: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum tel: 12 43 32 709 sekcja_adm@cm-uj.krakow.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Lokalizacja na mapie

Lokalizacja zaznaczona na mapie jest przybliżona

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Pokaż numer telefonu

Skontaktuj się w sprawie tej oferty

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267. (więcej...)

Dodane przez: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Pokaż numer telefonu

Podaj swój adres e-mail aby włączyć powiadomienia o podobnych ofertach!