Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/nnpl/domains/nieruchomosci.net.pl/public_html/include/class.site_offer.inc.php on line 128 Obiekt przemysłowo-produkcyjny na sprzedaż - Łódź - Nieruchomosci.net.pl

Obiekt przemysłowo-produkcyjny na sprzedaż

Łódź

  • Cena: 4 934 599 PLN
  • Cena za m2: 2 737,49 PLN / m2
  • Powierzchnia: 1802.6 m2
  • Powierzchnia działki: 1744 ar
  • Numer ogłoszenia: NNPL_12404135

Opis oferty

OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości „DAKRI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, przy ul. Tymienieckiego 22/24 ogłasza jedenasty nieograniczony przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości. 1. Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo „DAKRI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi w rozumieniu art. 55¹ K.C., z wyłączeniem środków pieniężnych i wierzytelności masy upadłości, nadpłaconych podatków i opłat, ksiąg i dokumentów w zakresie koniecznym do prowadzenia postępowania upadłościowego, na które składają się następujące elementy: a) nieruchomość objęta księgą wieczystą nr LD1M/00258115/6 położona w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 22/24 o powierzchni 1744 m2 wraz z: - budynkiem produkcyjno-magazynowo-biurowym o powierzchni użytkowej 1802,6 m2; - gruntem oznaczonym nr ewidencyjnym nr 80/27; - drogą dojazdową; - parkingiem utwardzonym kostką brukową. Powyższa nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu, ustanowioną na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz hipotekami. Powyższa nieruchomość została oddana w leasing spółce „DAKRI-BIS” sp. z o.o. w Łodzi na podstawie umowy leasingowej z dnia 28 czerwca 2012 roku, a następnie prawa z opisanej umowy leasingu przeszły na nabywcę przedsiębiorstwa „DAKRI-BIS” Sp. z o.o, tj. na rzecz Dakri Dystrybucja Sp. z o.o. b) ruchomości w postaci środków trwałych, szczegółowo opisane w wycenie przedsiębiorstwa, którego integralną część stanowi aneks do wyceny przedsiębiorstwa (dokumenty do pobrania na stronie http://mikuccy.pl/obszary-praktyki/upadlosc/dakri) – powołane ruchomości zostały oddane w „leasing” spółce „DAKRI-BIS” sp. z o.o. w Łodzi na podstawie umów leasingu operacyjnego nr 1, 2, 3, i 4/2012, a następnie prawa z opisanej umowy leasingu przeszły na nabywcę przedsiębiorstwa „DAKRI-BIS” Sp. z o.o., tj. na rzecz Dakri Dystrybucja Sp. z o.o.; c) umowy wiążące „DAKRI” Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej dotyczące przedsiębiorstwa; 2. Zgodnie z treścią art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tj. Dz.U. Nr 42 z 2007r., poz. 274), Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Łodzi przysługuje ustawowe prawo pierwokupu nieruchomości upadłej, położonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, zarządzanej przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. z siedzibą w Łodzi. 3. Cena wywoławcza przedsiębiorstwa „DAKRI” Spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi wynosi 4.934.599,25 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 25/100 złotych); 4. Pisemne oferty w języku polskim należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 12 stycznia 2018 r. w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00 na adres: Syndyk masy upadłości „DAKRI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, adres do korespondencji: Kancelaria Mikuccy Sp. p. Radców Prawnych ul. Narutowicza 45 lok. 4 90 – 130 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu przedsiębiorstwa „DAKRI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej sygn. akt XIV GUp 9/13”. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres. 5. Przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium w formie pieniężnej w wysokości 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy zł) na rachunek bankowy masy upadłości w Deutsche Bank PBC S.A. nr: 94 1910 1048 2783 5005 8073 0001; w tytule przelewu proszę wpisać „wadium na zakup przedsiębiorstwa „DAKRI” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XIV GUp 9/13”. Decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy masy upadłości. 6. Uczestnikami przetargu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. 7. Przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem sędziego komisarza. 8. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 16 stycznia 2018 r. w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sądzie Gospodarczym, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, sala nr 309, godz. 10:00. 9. Syndyk dokonuje otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że przetarg został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert. 10. Wybór oferty jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu przez sędziego komisarza. 11. Oferty, które nie spełniają wymogów określonych w warunkach przetargu lub które wpłynęły po terminie składania ofert, zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane. 12. Przetarg może zostać odwołany lub unieważniony na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. 13. Syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie określonym przez sędziego komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty. 14. Cena sprzedaży przedsiębiorstwa, pomniejszona o wpłacone wcześniej nieoprocentowane wadium, powinna zostać wpłacona i zaksięgowana na koncie masy upadłości najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy sprzedaży. 15. Szczegółowe warunki przetargu ustalone przez syndyka, zatwierdzone postanowieniem sędziego komisarza z dnia 23 grudnia 2014 roku sygn. akt: XIV GUp 9/13, dostępne są do wglądu: a) w kancelarii syndyka masy upadłości „DAKRI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Łodzi, ul. Narutowicza 45 lok. 4, w dni robocze w godz. 8:00-16:00; b) w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Sądzie Gospodarczym, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, IV piętro; c) na stronie internetowej www.mikuccy.pl, gdzie znajduje się również wycena przedsiębiorstwa (http://mikuccy.pl/obszary-praktyki/upadlosc/dakri/). 16. Przedsiębiorstwo upadłego można oglądać w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00 w terminie do dnia 10 stycznia 2018 r. po wcześniejszym uzgodnieniu z kancelarią syndyka, pod numerem telefonu 42 684 52 40. Kontakt: „DAKRI” Spółka z o. o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi tel: 42 684 52 40 wypychowska@mikuccy.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Lokalizacja na mapie

Lokalizacja zaznaczona na mapie jest przybliżona

„DAKRI” Spółka z o. o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Ło

Pokaż numer telefonu

Skontaktuj się w sprawie tej oferty

Dodane przez: „DAKRI” Spółka z o. o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Ło Pokaż numer telefonu

Podaj swój adres e-mail aby włączyć powiadomienia o podobnych ofertach!