Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/nnpl/domains/nieruchomosci.net.pl/public_html/include/class.site_offer.inc.php on line 128 Lokal na sprzedaż - Szczecin - Nieruchomosci.net.pl

Lokal na sprzedaż

Szczecin

  • Cena: 16 780 000 PLN
  • Cena za m2: 3 076,38 PLN / m2
  • Powierzchnia: 5454.46 m2
  • Powierzchnia działki: 58219 ar
  • Piętro: 1
  • Numer ogłoszenia: NNPL_12526559

Opis oferty

OGŁOSZENIE O III PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI Z PRAWEM WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I BUDOWLI POŁOŻONEJ W SZCZECINIE Międzynarodowe Targi Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji ul. Struga 6,8, 70-777 Szczecin KRS: 0000103835, NIP: 851-010-96-16, REGON: 810521717 Kapitał zakładowy: 10.095.200 zł tel: 91 464 44 01 www.mts.pl; e-mail: office@mts.pl ogłasza trzeci pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości z prawem własności budynków i budowli położonej w Szczecinie, gmina Szczecin, powiat Szczecin, obręb ewidencyjny 4076 Dąbie 76, objętej księgą wieczystą nr SZ1S/00089166/0 Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, składającego się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 2/17, 2/18, 9/18 o łącznej powierzchni 5,8219 ha. Nie jest dopuszczalne zbycie części nieruchomości. Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosi:16.780.000 zł. netto (słownie złotych: szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych). Podatek VAT zostanie naliczony, zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień wystawienia faktury. Teren nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Oględzin nieruchomości można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 91 464 44 01. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Pisemną ofertę, przez którą należy rozumieć deklarację zakupu nieruchomości, należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Przetarg- sprzedaż nieruchomości położonej w Szczecinie, działka nr 2/17, 2/18, 9/18” oraz „nie otwierać przed 07.06.2018 przed godz. 14:00” w terminie do dnia 07.06.2018 do godziny 14.00 w siedzibie MTS Sp. z o.o. w likwidacji przy ulicy Struga 6,8-sekretariat(pokój nr 1) lub drogą pocztową, przy czym o dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby MTS Sp. z o.o. w likwidacji. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać: 1. datę i miejsce sporządzenia; 2. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer NIP, numer PESEL oferenta, a jeżeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej- nazwę (firmę), oznaczenie siedziby i adres do korespondencji (w sytuacji gdy jest inny, niż adres siedziby) oraz numer REGON, numer NIP i numer KRS; 3. oferowaną cenę nabycia netto i brutto. Do oferty należy dołączyć: 1. w przypadku oferentów będących przedsiębiorcami - aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do jego reprezentacji- wystawiony nie wcześniej, niż na trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2. dowód wpłaty wadium w postaci potwierdzenia przelewu ; 3. pismo wskazujące nr rachunku, na który należy zwrócić wniesione wadium; 4. pisemne oświadczenie oferenta, że zapoznał się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i akceptuje je bez zastrzeżeń; 5. pisemne oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu, jego stanem prawnym (w tym ujawnionym w księdze wieczystej SZ1S/00089166/0 Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie i akceptuje je bez zastrzeżeń. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie MTS Sp. z o.o. w likwidacji pokój nr 1 w dniu 07.06.2018r. o godzinie 14.30. W razie stwierdzenia, iż kilku oferentów zaproponowało tę samą najwyższą cenę, MTS Sp. z o.o. w likwidacji przeprowadzi dodatkowy przetarg ustny w drodze publicznej licytacji w terminie i miejscu przez siebie wskazanym, o którym zawiadomi w/w oferentów z 7 dniowym terminem uprzedzenia. Wadium w kwocie 170.000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) w formie pieniężnej każdy oferent powinien wpłacić na rachunek bankowy MTS Sp. z o.o. w likwidacji znajdujący się w PKO Bank Polski SA, nr: 44 1020 4795 0000 9502 0320 0946 w terminie do dnia 06.06.2018r. z komentarzem „Przetarg nieograniczony- działka Szczecin”. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień uznania rachunku bankowego MTS Sp. z o.o. w likwidacji Oferta złożona przez uczestnika przetargu, który nie wniósł wadium bądź też wniósł je w niewłaściwej kwocie lub innej niż wskazana forma, ulega odrzuceniu. Wpłacone wadium: 1. podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli wniósł je oferent, który wygrał przetarg, a następnie zawarł umowę sprzedaży i dokonał wpłaty pozostałej części ceny; 2. przepada na rzecz MTS Sp. z o.o. w likwidacji jeśli oferent, który wygrał przetarg nie uiścił ceny nabycia lub uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wskazanym przez MTS Sp. z o.o. w likwidacji; 3. w przypadku pozostałych oferentów zostanie ono zwrócone w terminie 14 dni od daty ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu. Wygrywający przetarg jest zobowiązany do dokonania wpłaty ceny nabycia (pomniejszonej o wpłacone wadium) najpóźniej na 2 dni przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wskazanym przez MTS Sp. z o.o. w likwidacji. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca nieruchomości. MTS Sp. z o.o. w likwidacji zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu, zmiany jego warunków lub jego unieważnienia, do momentu jego rozstrzygnięcia, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Kontakt: Międzynarodowe Targi Szczecińskie Spółka z o. o. w likwidacji tel: 91 464 44 01 office@mts.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Lokalizacja na mapie

Lokalizacja zaznaczona na mapie jest przybliżona

Międzynarodowe Targi Szczecińskie Spółka z o. o. w likwidacji

Pokaż numer telefonu

Skontaktuj się w sprawie tej oferty

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267. (więcej...)

Dodane przez: Międzynarodowe Targi Szczecińskie Spółka z o. o. w likwidacji Pokaż numer telefonu

Podaj swój adres e-mail aby włączyć powiadomienia o podobnych ofertach!