Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/nnpl/domains/nieruchomosci.net.pl/public_html/include/class.site_offer.inc.php on line 128 Obiekt przemysłowo-produkcyjny do wynajęcia - Katowice - Nieruchomosci.net.pl

Obiekt przemysłowo-produkcyjny do wynajęcia

Katowice

  • Cena: 57 PLN
  • Powierzchnia: 14.17 m2
  • Numer ogłoszenia: NNPL_12612159

Opis oferty

Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o. z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 125 030 600,00 zł NIP 634-12-60-857, Regon 273021217, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664 OGŁASZA Ekspozycję stałą garaży Zasady wynajmu garaży: 1. Garaże prezentowane w ramach stałej ekspozycji będą wynajmowane z pominięciem procedury konkursowej osobom składającym pisemny wniosek na ich najem, 2. W przypadku złożenia kilku wniosków na najem garażu, o wyborze najemcy będzie decydować kolejność złożenia wniosków. Wnioski niekompletne nie podlegają przyjęciu. Wniosek o najem garażu winien obejmować: 1. Adres zamieszkania Oferenta, numer telefonu, adres e-mail (ewentualnie adres firmy). 2. Numer dowodu osobistego, numer PESEL (ewentualnie NIP, REGON, KRS). 3. Oświadczenie Oferenta, że wszelkie prace adaptacyjne i remontowe w garażu objętym w najem wykona we własnym zakresie i na własny koszt oraz, że nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec Wynajmującego, zarówno w trakcie najmu jak i po jego zakończeniu. 4. Oświadczenie Oferenta, że przed zawarciem umowy najmu dokona wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-miesięcznego czynszu (brutto), która nie będzie podlegać rewaloryzacji i zostanie zwrócona po zakończeniu najmu. 5. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 6. Oświadczenie, że składający ofertę lub jego mocodawca zapoznał się z warunkami konkursu ujętymi w "Regulaminie określającym procedurę przeprowadzania postępowań dla wybór najemców lokali użytkowych, pomieszczeń niepełnowartościowych i garaży" i przyjmuje je bez zastrzeżeń. 7. Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym / technicznym przedmiotu najmu i nie wnosi do niego uwag ani zastrzeżeń. 8. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami umowy najmu określonymi przez Zarząd Spółki. 9. Pełnomocnictwo, jeżeli Oferent ustanowił pełnomocnika. Druki „Wniosek o najem garażu” i „Oświadczenie do wniosku o najem garażu”, „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” oraz Standardowe warunki umowy lokali użytkowych,garaży i miejsc postojowych oraz pomieszczeń niepełnowartościowych dostępne są w poszczególnych Administracjach Spółki oraz do pobrania na stronie internetowej Spółki pod adresem www.sdsm.pl. Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „OFERTA NA NAJEM GARAŻU PRZY UL. …………………………. (EKSPOZYCJA STAŁA)” w sekretariacie Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach w godzinach od 7:00 do 15:00. Garaże można oglądać w dni robocze po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w poszczególnych administracjach wskazanych w tabeli poniżej. Informacji merytorycznych w przedmiocie procedury wynajmu udziela również Dział Gospodarowania Nieruchomościami w Spółce pod numerem telefonu: 32/ 781-66-16 wew. 57 lub 698 641 906. Oferent, który uzyskał prawo najmu garażu jest zobowiązany do zapłaty kaucji zabezpieczającej oraz zawarcia umowy najmu w terminie wskazanym przez Spółkę. Brak zapłaty kaucji lub uchylenie się od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie będą skutkowały nieważnością przeprowadzonego postępowania ofertowego. Zawarcie umowy najmu przedmiotowych garaży nastąpi po uzyskaniu wymaganych zgód organów korporacyjnych Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp z o.o. Wydanie przedmiotu najmu nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy najmu. Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków na jakich prowadzona jest stała ekspozycja garaży, wycofania garażu z ekspozycji bez wybrania którejkolwiek z ofert, a także odstąpienia od prowadzenia dalszej ekspozycji w części lub w całości bez podania przyczyny. Wniosek o najem garażu i Oświadczenie do wniosku o najem garażu: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1046 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1047 Garaże do wynajęcia: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1048 Kontakt: Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. tel: 32 781-66-16 wew. 57 biuro@monitorurzedowy.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Lokalizacja na mapie

Lokalizacja zaznaczona na mapie jest przybliżona

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.

Pokaż numer telefonu

Skontaktuj się w sprawie tej oferty

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267. (więcej...)

Dodane przez: Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. Pokaż numer telefonu

Podaj swój adres e-mail aby włączyć powiadomienia o podobnych ofertach!